Amaphupho ngokukhulelwa

Athini amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa? Ungathola izincazelo ngaphansi.

Amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa

 • Uma uphupha izithelo eziningi ezahlukene. Kuyenzeka uphuphela umuntu wakini noma umngane wakho okhulelwe.
 • Uma uphupha udla izithelo kusuke kunguwena ozokhulelwa noma kanti vele usukhulelwe.
 • Uma uphupha ubhukuda emanzini angcolile noma udaka olunamanzi ubisha kulona kusuke kunguwena okhulelwe.
 • Uma uphupha ukuthi ukhulelwe kusho ukuthi uzoba namawele ngelinye ilanga ikakhulukazi uma uphupha wona futhi.

Kukhona abantu abakwaziyo ukuthi baziphuphele bona uma bekhulelwe kodwa isikhathi esiningi umuntu uyaye  aphushelwe ngomunye. Kukhona iphupho othi uma usukhulelwe nabantu sebazi ukuthi ukhulelwe kodwa uthole ukuthi umuntu omdala ekhaya uzophupha futhi kodwa esebona ubulili bengane kulelophupho. Kunenkolelo yokuthi lelophupho lisuke lichaza ukuthi ingane iyisibusiso usuke uyiphiwe amadlozi akini. Kodwa inkinga ibalapho lengane uma isizelwe ivamise ukugula kakhulu. Ikakhulukazi uma ingahlawulelwanga kubo lapho izalwa khona. Izidalwa zivamise ukuyibanga. Futhi nawe mzali wengane kufanele ingane yakho uyibonge uma isizelwe ngoba inenhlanhla. Noma izobonwa kumele uyenzele okuthile, ugaye utshwala besintu upheke nenyama yangaphakathi beze omakhelwane bayibone.

Kunamaphupho esikwaziyo ukuthi uma uwaphuphile wenze okuthile ukuze ukwazi ukugwema okungase kuvele. Kodwa awokufa nawokukhulelwa awukwazi ukuvimba noma ukugwema uma sekwenzekile. Kodwa kubalulekile ukukhumbula amaphupho osuke uwaphuphe ebusuku ngoba awusizo.

Ukuphupha omunye umuntu ekhulelwe

Ukuphupha umuntu omunye umuntu ekhulelwe, lokho kuyibika lokuthi kukhona into noma izinto okungezakho ngokufanelekile kodwa ezisezandleni zomunye umuntu. Kepha esikhathini esingeside leyonto izobuyela ezandleni zomnikazi wayo. Kungaba yinto eyifa kuwena noma kube yinto eyakulahlekela esikhathini esedlule, kanti futhi kungaba yisikhundla esanikezwa omunye umuntu ngendlela engasibo ubulungiswa okuzovela njengemfihlo bese sibuyela kuwena.

242 thoughts on “Amaphupho ngokukhulelwa”

 1. Thank you for the aսspicious writeup. It in fact was once a enjoyment aⅽcount it.
  Glance cⲟmplicated to more introduced agreeable from y᧐u!
  However, how could wе be in contаct?

  Reply
 2. Ukuphupha umuntu owake walala naye evele ekhulelwe ..umuphuphe ethi ukhulelwe .?

  Ukuphupha usendlini yangasese uvula yona kodwa ungaliza iphunga uma ubuka phakathi ungawaboni amakaka ubone kuvalwe ngezimpahla bese uyaqhubeka uzikhulule..?

  Ngiyabonga

  Reply
 3. Sawubona. Kusho Ukuthin I ukuphupha umshana wakho oyintombazane ukhulelwe udla amaPickles kodwa elinekhanda laFish.

  Reply
 4. Ngiphuphe umuntu esingazwani noma esingajwayelene naye eziphenya ingubo eveza isisu ekhulelwe

  Reply
 5. Ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphuphelwa umngani wakho wenzelwa I baby shower kodwa ungakhulelwe

  Reply
 6. Cel ukubiza uma uphupha ungena endlin yomthandaz u ele uginqike emvakwaloko ubone esekuphalazisa ethi qhubeka izophuma …

  Reply
 7. Kusho ukuthini ukuphupha emini ucelisa ingane kasisi wakho, bese kufika umuntu ozwana naye niyodla ama apula abavu nahlazi ngombala esihlahleni?

  Reply
 8. Sanbona ,bengcela ukubuza kusho ukuthini ukuxabana nomama wakho ube uphethe ingane maqede ubone indlu isisha kodw ukwazi ukuwucisha ekugcineni?

  Reply
 9. Ngibingelele. Ngavuka nephupho elingixakayo…ngaphupha kunomuntu othi kimi ingane ikhona ihlezi ecalen lakaLeft…wayisho negama layo…okuxaka kakhulu ukuth leligama alisho elikaBabezala wami osewadlula emhlabeni…..vele nginezinto eziningi ezenzeka emzimben wam nokugula okungaqondakali…iPT ithi negative,nakwiScan ababon ngane bathi nginamaFibriods iwona lawa anyakaza sangane esinyeni sam…ngoba inokudikiza lento size sbone ngamehlo kunyakaza isisu nosbali..angaz ngempele ngenzenjan manje.

  Reply
 10. Ngiphuphe ngikhulelwe kodwa ngingazi ngabona mhla ngiteta sengiteta ingane yomfana efana ncamashi nalomfana ngithandana naye manje ngabe kusho ukuthini lokho

  Reply
 11. ngcela ukbuza umuntu ebengthandana naye uthi uphuphe umama ozala mina ethengela ingane yakhe ye ntombazane u blanket lama bama new born ngoba nalengane yakhe lo sisi uthi eyami but kubo banqaba senze i dna test cz sahlukana naye ngo 2008 nje esebuya manke

  Reply
 12. Kusho kuthini ukuphupha uhamba nomuntu othandana naye niyothenga kudla kwengane emall kwalokho uphuphe nihleli nixoxa akutshele kuthi ingane yena eyentombazane

  Reply
 13. Kusho ukuthini ukuphupha ingane zakhini zikhulelwe, wonke umuntu eduze kwakho ephuphweni ekhulelwe kodwa wena kungenjalo

  Reply
 14. Ngikhulelwe izinyanga ziwu6 manje..kusho ukuthini ukuphupha nginikwa amawele wabafana esibhedlele ?

  Reply
 15. Sanibonani kusho ukuthini umaNgiphuphe ngse Beach ne family yam then cousin yam beyi busy ingithatha ama pictures and ulwadle luyadonsana so belokhu lingidonsa and bekumnyama kse bsuku like hayy ngi stressed nje ngalelo phupho

  Reply
 16. Kuchaza ukuthin ukuphupha ukhulelwe ngane ye ex yakho (baba wengane?) futhi ngiphuphe ngiwasha iUniform yengane yami and ingitshela ukuth iyangithanda

  Reply
 17. Ngyabingelela. Bengcela ukbuza kuchaza ukuthi ukuphupha umthandazi ekuhlambisa izandla endishini ngamanzi amhlophe?

  Reply
 18. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha niphethe ama Fruit nomngani wakho emvakwalokho uthi uyazibuka uphuma igazi

  Reply
 19. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuhlezi uphupheka ukhulelwe ngabantu abahlukene bekuphupha ukhulelwe

  Reply
 20. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuhlezi uphupheka ukhulelwe ngabantu abahlukene bekuphupha ukhulelwe

  Reply
 21. Hi

  Kuchazani ukuphupha ukhulelwe kodwa Umuntu wakho aktshele ukuthi kuthiwe ingane izoshona

  Thanks

  Reply
 22. Kusho ukuthini ukuphupha amapentshisi amaningi uwadla maqede uphuphe isalukazi sikunika amazambane amabili siqeda kuwavuna

  Reply
 23. Kusho ukuthini ukuphupha unomuntu Wakho nosisi wakhe bese kuvele amakaka agcwele izimpukane. Bese lezimpukane zindize

  Reply
 24. Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphupha kini kuno msebenzi bese kubakhona umama ofika nengubo athi uzombathisa yona bese abanye beyabuza ukt kanti owani lomsebenzi ngoba thina besingazi ukt zobuye kubhathiswe bese ethi yena uyathanda kubhathisa vele bekwenziwe tiye futh ubengamenyiwe lo mama

  Reply
   • Sawubona,

    Ngine pain okhalweni since December 2020 odocotela aba boni lutho. Thangi ngiphuphe ngihleni nabanye amantombazane engiwaziyo sixoxa. kulelo phupho nginale pain enginayo manje. kuya xoxwa kodwa mina angikho kubo inqondo ila kule pain engiyizwayo. ishaye ka khulu le pain, ngobambe isusu ngizwe i bholo eswini. nginyayi fanisa ne khanda le ngane. ngithukwe ngihlale nge direction enye ngikwazi ukuhlala kahle ngi be confortable, manje kube ngathi ngichitekelwa yi sisu.akuna gazi noma amanzi.

    Ingabe kusho ukuthini loko?

    Reply
 25. Sawubona,

  Ngine pain okhalweni since December 2020 odocotela aba boni lutho. Thangi ngiphuphe ngihleni nabanye amantombazane engiwaziyo sixoxa. kulelo phupho nginale pain enginayo manje. kuya xoxwa kodwa mina angikho kubo inqondo ila kule pain engiyizwayo. ishaye ka khulu le pain, ngobambe isusu ngizwe i bholo eswini. nginyayi fanisa ne khanda le ngane. ngithukwe ngihlale nge direction enye ngikwazi ukuhlala kahle ngi be confortable, manje kube ngathi ngichitekelwa yi sisu.akuna gazi noma amanzi.

  Ingabe kusho ukuthini loko?

  Reply
 26. Sanibona

  Ngiphuphe ngikhulelwe kodwa isisu saphuphuma(miscarriage) ngabe lokhu kuchazani?

  Ngyabonga

  Reply
 27. Kuchazani ukuphupha engathi usesontweni then aba profethi abawu 2 bakubizele eceleni makbuzi kuba”uyazi yini ukuthi uzithwele”?

  Reply

Leave a Reply