Imithi yokwelapha yesintu

Umarikwata yisihlahla esikhulu esinezithelo eziphuzi eziphuma inhlamvu encane eyodwa noma ezimbili zibhanqene noma zihlangene. Uma uzidla uyazihluba. Ezinsukwini zakudala kuthiwa amacembe alesisihlahla ayesiza uma umuntu ephethwe isifo sephika, ngokuwapheka abile, kodwa uma umuntu sesimhlupha kakhulu lesisifo wayethatha impova kabhanana ayihlanganise namacembe alesisihlahla abilise ndawonye bese siphela lesisifo. Eminye yemithi eyayisetshenziswa yilena: Indawo Indawo imila emaxhaphozini, … Read more

Amaphupho ngomuthi

Uma uphupha uphuza umuthi kuwuphawu lwenhlanhla enkulu. Uma uphupha ngamakhambi kusho ukuthi umuntu omaziyo ogulayo uzoba ngcono maduzane. Kungasho nokuthi uzophumelela ekusaseni lakho. Ukuphupha ngamaphilisi nakho kuhle futhi kusho ukuthi uzophepha uma uhamba izwe. Amaphupho ngodokotela.