isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la Baphiring

Diphiri tsa gaabo Kgwaile,Kgwaile wa gaabo Lekatana,Lekatana wa gaabo Ntsie,Ntsie wa gaabo Phetlhe,Dinamane tsa gaabo tlhare sa Mokwena. Mma ke lo bolelele, ba a lo tlakoba,Kana ga ba le tlakobe fela,Ba le tlakoba ba itse le se bonngagalane.Le se bonngagalane le le bankge!Lefa tota le bo lebile,Le bo lebile jaaka phiri e gadimile lerapo.

Leboko la Molefi Molobye (Mathetshwaana)

Nna ke nna Ramebila,        Ramebila a Matsietsa Kgope O ntseng gotwe basimane ba Bakgatla Ba nyetse go setse Ramebila, Kante le ene ga a sala o tla nyala. Ke kgagarapa phelehu, e mphikela O ne o thetse ka nko fela,                   Ka dintlha tsa go ka hularelwa. Ke setsepatsepa sa selo lebelo, Tsipatsipa kwa ga Mmanape-Tshukudu. Erileng go sa, phalafala ya marumo Ya kgelebetega kwa thabeng tsa Mogale Ya utlwala kwa ga Mmanape-a-Tshukudu Banna ba … Read more

Ditoro ka ga go reka dijo

Fa o lora gore o reka dijo, go raya gore o tlile go amogela sengwe gautshwane, segolobogolo fa e le gore ke dijo tse di apeilweng kgotsa dijo tsa kwa khefing.

Leboko la Kgosi Sekete

Ke nna Sekete se modumȏ Seketemela dichaba tsa Phokeng, Ga Mmanape-a-tshukudu Erile go twe o tlhabile Segopa Kgadikidiki Magosana a ipela are: Sekete o hule re tla robala. Erile go twe o dule fa lapeng, Ba têma mekokotlo ba re:          Sekete re a be re tla go mo tshabela kae! A re ngwana-a- Mmapya a koba tshukudu, Makgale ke ênê a sa mo tshabeng, Ga a tshabe sêlo se naka le phatlheng. A re ngwana-a-Mmampya … Read more

Ditoro ka ga setopo

Fa o lora ka setopo kgotsa mmele wa motho yo o suleng, go raya gore o tlile go bona dikgang tse di bosula gautshwane, fela di ka se go tshwenye go le kalo.

Leboko la Kwa Mokotedi (Kgopane)

Ake mosimane wa gaabo Pharitlhe ke lesogana, Ake motho wa gaabo Mphapharitlhe O ntseng  a re kwalang kapele di a feta, ‘Tlhaka la noka, ngwana ga Magakwe-a-Mokotedi A sose mpya, e itse motswalo,                 Ke bone e sianela Mokotedi, Nna le ge ke sepila, ke montle, Ke tshwaana le Magakwe wa ga Kwalang. Metswedi ya leboko: Kgoroeadira, K.O. (1993) The Praise Poetry Of The Bafokeng Of Phokeng. M.A. ( African Languages In The Faculty of Arts. … Read more

Leboko la ga Kgosi Molefi Kgafela

Moleti wa matlotla Modisa wa sope la mmagwe La ga Seingwaeng a Lekanyana Yo o theilweng gatwe, lebella Ke mogolowe, ke Pilane a Pheto Ke ngwana wa Makuka ka Matlakana Molefi, feela motse matlakala Banna ba tsamaye mo go phepa O kate mesima o e hupelle Le matlapa a thubjwe, a a re kgopa A lala a re ribolosa menwana Ge reya go tshela kwa kgosing Ke seleleka dipiripitlwa Dipholo tse di ditlhako ditona Tse … Read more