isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Ditoro ka ga bana ba ba nnye

Fa o lora ngwana o mo nnye a robetse ka mangole, se se kaya gore o tla nna le moeng mo nakong e e sa fediseng pelo. Fa ngwana o monnye a itshenyetsa ka nako e o mo tshotseng ka yona, seo se ka supa lesego le le ntle fa letsirolo leo le sa go … Read more

Ditoro ka ga mafatlha

Toro e ke tlhagiso ka motho yo o amanang le ena yo o lekang go ipaya mo maemong a gago, se se ka ikaega ka seemo kgotsa ka karolo e o e tsayang mo lelapeng kgotsa maemo a o leng mo go ona mo botshelong le kwa tirong. Ka bokhutshwane, re ka re ke toro … Read more

Ditoro ka ga thobalano

Gantsi toro ya tsa thobalano ga se toro e e siameng, se se supa meya e e bosula e e leng mo go wena, mo botshelong jwa gago kgotsa mo lefelong le o robalang mo go lona. Se e ka nna karabo ya boloi bo bo nang le maatla bo bo dirisitsweng go go loya … Read more

Ditoro ka go palama

Fa o ka lora o palama sengwe, se se kaya gore o tlile go atlega jang mo botshelong. Fa o palama mo godimo ga thabana mme wa be o fitlha kwa godimo, o ka fitlhelela maikaelelo a gago mo botshelong, mo leratong le mo tirong. Fa o sa fologe, kgotsa wa wela fa fatshe, go … Read more

Ditoro ka go sita mathata

Go botlhokwa go nna o lora ka metlha, gore o kgone go tlhaloganya gore di kaya eng (ditoro). Toro eo e ka bonela pele gore go ka diragala eng, mme go botlhokwa gore o tlhaloganye tlhaloso ya yona. Gantsi ditoro di emela badimo fa ba bua le wena. Go nna le ditoro tse di seng … Read more

Ditoro ka ga madimabe

Ditoro ka lesego le le bosula ga se gantsi di tlhoka go thanolwa kgotsa go tlhalosiwa ka ge di itlhalosa ka botsona, se se diragalang mo torong ke se se ka diragalang mo nneteng. Mme ka ditoro tsa bosigo badimo ba gago ba go bontsha gore go na le dilo tse di ntle le tse … Read more

Leboko la ga Kgosi Ramono

Monwana mo supa dichaba Mokolometsa wa bana ba Sepere A ka go sup aka ona o kaa swa O supile Rrannyoba a ribela A supa Makopswe a swa mototwane A swa, a ba a swela ruri, base A tlhoka le go ka rula ntona ya ga Poulwe Ke leba Makopswe ke be ke iteba Ke … Read more