isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la Batlhaping

Re tota re le Batlhaping,
Batlhaping ba oorraMaidi,
Re Batlhaping ba kgotla ya oorraMaidi,
Re tlogola kgotleng ya oorraMankurwane.

Re bana ba ga Maidi-a-kgatsele,
Ba go tlhapa ka lobese,
Ba iphorola ka tlhoa metsi a le teng.

Ga re Batlhaping ba ntete foo,
Re nkgisana tshika le ba kgotla ya oorraMankurwane,
Re bana ba ga Mothibi le Maidi,
Beng ba noka e tshetlha.

Re batho ba go itimola mogote seka tlhapi,
Sekatlhapi e biloga metsing le re tserr!
Re Batlhaping ba ba mabela
Re itse o se re utlwele mebileng,
Ga re je tlhapi ga re majatlhapi,
Re ana tlhapi re Batlhaping
Sejatlhapi re se peteketsa jaaka majatlhapi.

27 thoughts on “Leboko la Batlhaping”

 1. Ke itumelela tshedimosetso e ke e boneng mo lotlapeng le, mme nka rata thata go itse go le gontsi kaga bogosi jwa ga Kgosi Motlhabane. Ke a leboga.

  Reply
  • Go nale maboko a mangwe gape a Batlhaping ba ga Maidi. Re tla neela ona go na mo webosaiteng ya rona. Ke kopa o nna ontse o etela webosaete ya rona, otlo fitlhela tshedimosetso ele teng.

   Reply
  • Dumela Cathrine. Re tla leka go oketsa tshedimosetso ka ga leboko la ga Batlhaping. Ke leboga o tsere nako gago go re lemosa ka ga leboko le.

   Reply
 2. Ke kopa go thusiwa ka maele a a lateĺang le ditlhaloso tsa teng.
  1.ga ke thata kele nosing, ke thata ka lentswe
  2. Go ngotsela ga lenao go sena fo le gating teng
  3.Letsatsi lannamajwe ka marago.

  Reply
 3. ya Motlhaping wa Molefe
  Ke molelo o Mpete kokobolo Tlhapi kgole e ntsho e e sa tshwarweng ke monna a sa bofa lotheka la borokgwe
  Ke senkga phoka ngola la pula
  Tlhware ya go bolawa ke mosadi banna ba e tshaba
  Seila Ntša le motho
  Selatswa ke kgomo le phologolo tsa metsi
  Mosadi fa ale ratla la Tlou ga a ralale motlhape wa kgomo tsa ga rraagwe ebile ga a ore matlhaku a saka la gaabo.
  O irileng Mokwepa o bolaile kgomo tsa Batlhaping a tsoga ka makuku a naka tsa kgomo a apaya mogetlo mme a o rwala ka tlhogo a ya kwa dikgomo di swetseng teng, mme yare e a mo loma ya wela mo mogetlong
  A kua mokgosi banna ba tla ba taboga
  Ba fitlhela a ipofile lotheka ka yone, are ga ke mosetsana ke mosadi ngwetsi ya Batlhaping.
  Bare ba mo neela bogosi a bo gana are o tshaba boloi
  Ba bo ba bo neela bo Mere.

  Reply
  • Dumela re tla dira dipatlisiso ka ga leboko la ga Batlhaping ba ga maidi. O tla fitlhela gona mo webosaiteng ya rona fa re feditse ka dipatliso ka botlalo.

   Reply
  • Dumela Kagiso, nna o ntse o etela webosaite ya rona. Re tla go batlela tshedimosetso ya leboko la ga “Batlhaping boo Moduana le Barolong”.

   Reply
  • Dumela o seke wa tshwenyega re tlo go neya tshedimosetso ka ga leboko leo go na mo webosaiteng ya rona mo nako e tlang.

   Reply
 4. Ele gore Batlhaping baga Maidi ba bina eng? Nna ke godile ke itse ele ba bina ngwedi, So ba ana Tlhapi, jaanong ba bina eng

  Reply
  • Dumela o seke wa tshwenyega. Mo nakong e tlang otlo fitlhela tshedimotso la ga leboko la Kgosigolo Lentswe, go mo webosaiteng ya rona.

   Reply

Leave a Reply