Imithi yokwelapha yesintu

Izihlahla kudala kusaphila okhokho bethu kwakuba yinto ebalulekile kakhulu ngoba babesebenzisa zona ukubasa umlilo uma bepheka ngoba wawungekho ugesi. Kuphinde kube wukuthi kwakuba khona izinhlobo zezihlahla ezazisiza ekwelapheni izifo ezahlukahlukene, ngoba imithi yodokotela nemitholampilo kwakungekho kudala kusaphila okhokho bethu. Lapha sibhekisisa lezizihlahla ezisinika amakhambi okwelapha esintu, futhi uhlobo lwalezihlahla luvamise ukuba sezindaweni ezisemakhaya. Nakhona ezindaweni … Read more