Umncindo

Umncindo uphekwa ngengxube yemithombo yommbila namabele kanye nempuphu, uphekwa njenge dokwe. Umncindo singawubiza ngedokwe lokwenza utshwala besiZulu kodwa uyadliwa njengedokwe kungavutshelwa. Izithako Indlela yokwenza Ukupheka umncindo owehla esiphundu landela lendlela engezansi. Izitsha kanye nebhodwe olisebenzisayo qinisekisa ukuthi kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi, ukwenza njalo uzopheka ukudla okunempilo futhi okungenawo amagciwane. Isikalo salesi sidlo singaya ngenani labantu … Read more

Umbhantshi/Umxuku

Umbhantshi wenziwa ngomcaba noma uphuthu, ngamanzi amavovo noma ngedokwe. Amavovo asuke esehluziwe afakwa amanzi, ahlala izinsukwana. Amavovo ayahluzwa umuva nje kwezinsukwana. Uma esehluziwe amavovo ahlanganisa nomcaba noma nophuthu kuphume umbantshi. Izithako Indlela yokwenza Uma ufuna ukuvuba umbhantshi owehla esiphundu landela lendlela engezansi. Izitsha ozisebenzisayo qinisekisa ukuthi zihlanzekile ngaso sonke isikhathi, ukwenza njalo kuzokwenza ukudla okunempilo … Read more

Amadade

Amadade amazambane anamakhasi amnyama, ayaphekwa adliwe odwa noma axutshwe nempuphu. Izithako Indlela yokwenza Uma ufuna ukupheka amadade ehla esiphundu landela lendlela engezansi. Izitsha kanye nebhodwe olisebenzisayo qinisekisa ukuthi kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi, ukwenza njalo uzopheka ukudla okunempilo futhi okungenawo amagciwane. Lesi sidlo singadleka sodwa noma nesishebo.

Isishebo sethanga

Isishebo sethanga siphekwa ngethanga eliselisha noma elidala. Ithanga elidala elisuke livunwe kanye nommbila lihlale isikhathi enqolobanini livame ukuba phuzi ngaphakathi. Ithanga eliselisha liba luhlaza ngaphandle libe mhlophe ngaphakathi, lisuke lingakaqedi ukuvuthwa. Isishebo sethanga siyadliwa nophuthu noma nesigwamba. Izithako Indlela yokwenza Ucwecwa ithanga, ulisike libe ngamadayisi, uligeze. Ufaka ithanga ebhodweni bese ufaka amanzi amancane, engaleqi ithanga … Read more

Isihhiya

Ubhatata noma ithanga okuphekwa kuxutshwe nempuphu yamabele. Izithako Indlela yokwenza Uma ufuna ukupheka isihhiya esehla esiphundu, landela lendlela engezansi. Izitsha kanye nebhodwe olisebenzisayo qinisekisa ukuthi kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi, ukwenza njalo uzopheka ukudla okunempilo futhi okungenawo amagciwane. Isihhiya simnandi uma sesipholile ungasifaka ushukela ukunambitheka uma ungezwakali ushukela wethanga noma ubhatata.

Ukudla kwesintu okwenziwa ngenyama yenkomo

Inkomo iyaye ihlatshwe uma kwenziwa umsebenzi noma umnumzane emema umphakathi ukuthi uzobusa nje ekhaya kungonakele lutho. Kudliwe inyama kuphuzwe, kufinywe ngendololwane. Emandulo umnumzane wayehlaba inkabi noma inkunzi ukuze asike isihlangu/ihawu. Okhokho babekholelwa ekutheni inkomo ehlatshelwa ukusika ihawu nje kuphela yayikhipha ihawu elihle. Isikhumba senkomo sasibekwa ngokucophelela ngoba kwakwaziwa inhloso yaso. Sasivikelwa ezilwaneni njengezinja ukuthi zingasidli.

Imifino

Imifino ihlukahlukene, kukhona ezimilelayo imbuya, ucadolo, intshungu nentebe kanye netshalwayo izintanga. Intebe iyona eyayidliwa ebusika ngoba ehlobo kwakuthiwa ibanga izulu. Lonke uhlobo lwemifino ludleka kahle uma luselusha, uma imifino isimdala iyaba nokubaba kanye nokuphuza ukuvuthwa. Imifino yonke iphekwa ngokufana. Imifino yezintanga Izintanga imifino etshalwayo ekhipha (ehlanza) amathanga. Uyakwazi ukuyikha noma ngabe awakatheli amathanga ukuyidla njengesishebo.¬†Imifino … Read more

Uphuthu

Uphuthu luphekwa ngempuphu, amanzi kanye neswayi. Imvamisa amanzi ophuthu awabi naso isikali, akalwa ngamehlo. Isisho, “Ungikala ngamehlo njengamanzi ophuthu” sisuselwa kukho ukuthi akunasikalo uma kuphekwa uphuthu. Izithako Indlela yokwenza Bilisa amanzi ebhodweni ufake iswayi bese ufaka impuphu, uvule imbobo bezulu ngephini, uvale ibhodwe imizuzu emibili, wehlise ukushisa kwesistofu. Usungaligovuza ke uphuthu lwakho ngophini noma usebenzise … Read more

Isitambu

Isitambu ukudla okwakhiwa yingxube yommbila ogqakaziwe kanye nobhontshisi. Isitambu uma singaxutshiwe nobhontshisi siyaye sidinge isishebo ngoba kusuke kuwummbila nje ogqakaziwe waphekwa. Izithako Indlela yokwenza Kubiliswa isitambu, uma sesiqala ukuthambathamba kufakwe ubhontshisi kuphekwe kokubili. Uma sekuthambele ukudliwa kuba nombala othi awube mpunga ngenxa yamanzi akhishwa isitambu kanye nobhontshisi. Kuthoselwa eceleni amafutha no-anyanisi nazozonke izinongo bese zithelwa … Read more

Ukudla okuphekwa ngempuphu

Impuphu itholakala ngokugaywa kombila owomile. Impuphu ikhipha ukudla okuningi okunye kudinga ukuxutshwa nokunye ukuze kukhiphe isidlo esithile. Cofa ohlwini olungezansi ukufunda isidlo ngasinye esiphekwa ngempuphu noma esixutshwa nempuphu ukuphekwa. Nalu uhlu lwezinhlobo zokudla okuphekwa ngempuphu

Amadombolo

Amadombolo inhlama yawo ixovwa njengekajeqe kodwa yona ayifakwa ushukela, ifakwa iswayi kuphela. Amadombolo aphekwa ngokwengezwa uma kuphekwa isishebo, isibonelo uma kuphekwe inyama yenkomo noma yenkukhu liyafakwa idombolo phakathi. Izithako Indlela yokwenza Hlanganisa ufulawa, amanzi, uyisti nosawoti ukuze kwakheke inhlama ethambile. Shova inhlama esitsheni ohlanganisele kuso. Kudingeka lokhu ukwenze imizuzu eyishumi. Mboza inhlama ngopulasitiki noma ngesivalo … Read more

Ujeqe

Ujeqe isidlo esenziwa ngofulawa, ungabalelwa ekudleni kwesintu njengesinkwa sakwantu. Abanye abantu bawubiza ngempama kanina. Ujeqe ungawudla nezinto eziningi okubalelwa kuzo isitshulu, itiye, isobho noma ibhotela. Ngezansi ngifake isithombe sokudla okudliwa nojeqe. Izithako Indlela yokwenza Hlanganisa ufulawa, amanzi, uyisti nosawoti ukuze kwakheke inhlama ethambile. Gingqa uphinde urole inhlama esitsheni ohlanganisele kusona. Kudingeka lokhu ukwenze imizuzu eyishumi. Faka … Read more

Ukudla okwenziwa ngofulawa

Ufulawa ukhipha ukudla okuningi okwahlukahlukene. Ezinye izidlo ezikhishwa ufulawa zidinga ukuxutshwa nezinye izithako kanti kwesinye izikhathi kuba ufulawa wodwa. Nalu uhlu lwezinhlobo zokudla okwenziwa ngofulawa

Isigwamba

Isigwamba idokwe eliqinile/elishubile eliphekwa ngempuphu. Isigwamba sidliwa nanoma iyiphi inhlobo yesishebo. Isigwamba ngesimanje saziwa ngepapa noma istifupapa. Izithako Indela yokwenza Isigwamba siphekwa ngokuthi kubiliswe amanzi bese kufakwa iswayi, impuphu, kuxutshwe namanzi (inhlama) sakubonda idokwe. Kuyayekwa kubile isikhashana bese kunezelwa/kufakwe impuphu ukuze sishube kakhulu. Ukukala ukushuba kwaso kuyezwakala nasesandleni kumpheki njengoba uphini noma isixembe siya ngokuya … Read more

Ukudla kwesintu

Kuningi isizwe sikaZulu esihluke ngakho kwezinye izizwe nezinhlanga. Akugcini nje ngamasiko, indlela yokugqoka ngokuvunula, umculo kumbe indlela isizwe sikaZulu esicikoza ngayo ngolimi; kodwa lesisizwe siphinde sizidlele amahlanga nangendlela esidla ngayo ukudla kwaso kwesintu. Phela abaziyo bathi ukudla kwesintu kwehla esiphundu impela, ungeke ukunike esingaboni. Kuleli khasi ke sithi ake sisike kwelijikayo sihlobe ngokumaya (ukudla) kwesintu … Read more