Imifino

Imifino ihlukahlukene, kukhona ezimilelayo imbuya, ucadolo, intshungu nentebe kanye netshalwayo izintanga. Intebe iyona eyayidliwa ebusika ngoba ehlobo kwakuthiwa ibanga izulu. Lonke uhlobo lwemifino ludleka kahle uma luselusha, uma imifino isimdala iyaba nokubaba kanye nokuphuza ukuvuthwa. Imifino yonke iphekwa ngokufana. Imifino yezintanga Izintanga imifino etshalwayo ekhipha (ehlanza) amathanga. Uyakwazi ukuyikha noma ngabe awakatheli amathanga ukuyidla njengesishebo.¬†Imifino … Read more