isiZuluisiZulu SetswanaSetswana

Iziduko ZamaGiqwa

MgiqwaJikijwa,Mvaba,NtoyosanaTi’kayivani nempokothoTogu,Nkosana,Nonesi,ThotywayoHlez’impondoSomabhulwanaBeletheSolawukaziNgxalaba libanziMathala nesizwe emqoloMdeyamaJingqiXhoboyiMondisaOontshinga ayikhwazwa ikhwazwa ngabayaziyoMagqabi angadliwa naziBhokhwe

Iziduko zamaMpondo

UMpondoUNyawuzaUDakhile.UFaku,UThahla,UNdayeni,UNgqungqushe.Umalilelwa yintombi ithi ndithathe andinamama andinatata.UZ’qelekazi,Uhlamba ngobubende amanzi ekhona.USigcawu esithi xa sibizwa ngabafazi sisinawu-nawu.

Iziduko ZooDuma

UDuma,UNokhala,UGubevu,USijekula,USala kulandelwa,UJiyane,Lwandle,Mpafane,Sihluku,Umfaz’obele lide,Owanyiselela abantwana phesheya kolwandle,Ingelengele

Iziduko zooXaba

ULinda,UVongo,UShwabada,UMjoli,USonka senkosiMwelaseOoShwabadaNomjoliMlotshwaUShwabada owashwabadela iinkomo nempondo zazo,ULinda ozilindayo,Nombokodo zinde.Bona abangavali ngemivalo abavala ngamakhanda amadoda,Bangaseli ngesitya basela esizibeni ngenxa yenyeke ukuba nde.AmaHlubi anzipho zimnyama kuqhwayana

Iziduko ZooRhadebe

Rhadebe,Mthimkhulu,Bhungane,Mathotholo,Mafuz’afulele njengelifu lemvula.Mfaz’obele lide oncelisa umntwana ngaphesheya komfula.UNdlubu zamil’emthondweni.HlangebiHula,Nasele,Mashwabada.Mthimkhulu,Umth’omkhulu ongadliwa nazibhokhwe.Ndlebentle zombini kude kuthi le yasekunene.IRheledwane,U ngahlal’ ebumnyameni, uhlal’ ekukhanyeni.A! Bhungane!Wena wawela uThukela wakrwec’amanzi alo,Bagungq’ ononkala badidiyela.Yavel’imibhucwa,Bavel’ooZulu, oomaShwabada,Abashwabadel’iinkomo kunye neempondo,Oompundwana zincinci zinga zingangiwa.Oomfazi babele lide lincancisa bonke abantwana,Elamuncis’umntwana waphesheya komfula.OononkalaOonzipho zimnyama ngokuqhwayana.

Iziduko ZooHlathi

MfeneNyanda yemikhonto,Majola,Jama,Ngqulunga.Hlathi,Canzi,Lisa,Jambase,Sanzanza,Owanzanzel’emntwini kwavel’umntuUhla ngomv’eweniU dl’umhluz’inyam’ engayi tyanga.Umpundu zilingen’ukusuza,Uphala ngezandla.

Iziduko zooBhanqo

Bhanqo,Ndize,Bobese,Mdumane,Ntshontsho,Phunguza nampofu.LangaKhawutaTshiwoInto Zika PhaloNtshontshololoSarhili Ka GcalekaJik’Amaphambili Ungawasi Emntwini Hleze Afike OnakaliseManyikinyel’inyama EnyameniKuvel’inyama EnamehloDlula Bedlala Kanti Bayatshinana

Iziduko ZooMcotshe

NdalaMomamana,Mncotshe,Msunu,Sdumbu,Thole,Ngxunga,SmukumukuMabele kaGambushe.Vala Ngomthondo,Rhama Ngezembe,Ncinjana,Thembu,Sibiside,uNjanye,Mpondo,miseSihula,Mthwa,Santsabe,Mkhondwana,Sukude,Ngcwangula.

Iziduko ZooMgcina

UTyhopho,UNokwindla,USweni,UMarhe,UMadevu,UGadlumeUNcancashe,UGabul’ukhula,Ilamba lidlile,UNdulini.Umalamb’ayendle,Adl’inyam’ enyamakazi.Isihlobo sikaBhadi,SikaMathole,SikaHani,SikaHabane,SikaMntu wohlanga.UNophemba ngeembengu.

Iziduko zooCirha

UCirhaUMkhwemteUDabaneUSgadiUMekhiUNtswentsweUFulasheUNojaholoUNcibaneUQhanqoloUNtlokwenyathiUNgququUVengeUNojawolo,UNtswentswe,UQhanqolo,UNcibane,Owancam’ubukhosi ngokunyoluka,UHlomla mhlantla,UHlomla lidala lineempondo.