Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaqhalo ngokusebenza

Umzekelo: Incukuthu sisidleleleli kuba ifunxa igazi lomntu ukuze iphile. Umzekelo: uthi mandiwuthini lo msebenzi ungaka andithwalisa wona ndedwa, yinyand’ amatye le. Umzekelo: Ucelwe ngubani ke ngoku uNoqatiko kulo mcimbi selewungena ngeenyawo ezinodaka nje?

Amaphupha ngamatye

Ukuba uphupha ngamatye, oko kunokuthetha ukuba uya kuba nethamsanqa. Kodwa ukuba uphupha umntu ephosa amatye kuwe, oko kunokuthetha ukuba umntu uzama ukuphosa isichitho kuwe.