Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaqhalo ngokukhulisa abantwana

Umzekelo. Ndiyazosula ezam izandla ukukubonisa ukuba esi similo sakho asamnkelekanga. Kodwa hlala usazi ukuba ilizwi lomzali alityiwa nja njengokuba ucing’ ukuba ungoyena mntu lumnke ngaphezu kwabo bonke abantu aph’emhlabeni. Umzekelo. Ndihle ndayiqonda mfowam ukuba ungunyana kaQavile, ndibone ngendlela le uwuphethe ngayo lo mcimbi. Kambe amankonyana afana nonina. Inkonyana lithole.