Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngeentaka

Amaphupha ngeentaka anokuthetha izinto ezahlukeneyo. Ukuva kwabo kucula kusenokubonisa ukuba kukho ingxaki eza ngendlela yakho. Ukuzibona zibhabha phezulu kunokubonisa ukuba abantu ocinga ukuba unokubathemba basenokukukhohlisa. Ukubona iintaka endle kunokuthetha ukuba uya kuva iindaba ezingalindelekanga. Amaphupha ngeentaka ezinkulu kunokuthetha impumelelo ukuba usisityebi, ngelixa amaphupha ngeentaka ezincinci kunokuthetha impumelelo ukuba ulihlwempu.

Amaphupha ngomhlambi weentaka

Amaphupha ngentaka,oko ephupheni kunokubonisa ithamsanqa kunye nokuchuma kwikamva lakho. Ukuba ufuya iintaka, oko kunokuthetha ukuba ishishini lakho liya kuphumelela kakhulu, kwaye uya kuxhamla kakhulu kuyo.

Amaphupha ngokuzingela iintaka

Amaphupha ngeentaka zokuzingela kunokuthetha ukuba uya kuba nolonwabo kunye nempumelelo ukuba uyababamba. Nangona kunjalo, ukuba omnye umntu uzingela iintaka, oko kunokuthetha ukuba isithandwa sakho sikukhohlisile.

Amaphupha ngezikhova

Izizwe ezininzi zase-Afrika zikholelwa ekubeni izikhova zizo ezizisa ukufa kunye namabhadi. Xa siviwa sikhala kufutshane nomzi othile kuye kukholelwe ukuba kukhona ukufa okuzayo kumzi lowo. Koyikisa nangakumbi ke ukusiphupha ulele. Ukuphupha ngesikhova esimhlophe Ukuba uphuphe ngesikhova esimhlophe, iphupha elinjalo linentsingiselo elungileyo, kwaye libonisa ukonwaba okuzayo. Iphupha elinjalo likwabonisa ukuba ucocekile kwaye uthembekile. Kwakhona lingabonisa ukubandakanyeka …

Funda okunye