Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaqhalo ngokusebenza

Umzekelo: Incukuthu sisidleleleli kuba ifunxa igazi lomntu ukuze iphile. Umzekelo: uthi mandiwuthini lo msebenzi ungaka andithwalisa wona ndedwa, yinyand’ amatye le. Umzekelo: Ucelwe ngubani ke ngoku uNoqatiko kulo mcimbi selewungena ngeenyawo ezinodaka nje?

Amaphupha ngenkunzi yenkomo

Ukuba uphupha inkunzi yenkomo, oko kunokuthetha izinto ezimbi ngekamva lakho. Isenokubonisa ukuba kuya kubakho inkohliso, ungquzulwano, kunye nengxaki eza ngendlela yakho, ngakumbi ukuba yinkunzi yenkomo emnyama.

Amaphupha ngeenkomo

Ukuba uphupha iinkomo okanye amathole, intsingiselo ixhomekeke ekubeni nguwe olawulayo okanye hayi. Ukuba ubabona emadlelweni, okanye ubalusa, oko kunokuthetha impumelelo kunye nethamsanqa ngekamva lakho. Nangona kunjalo, ukuba bayakusukela, kunokuthetha ukuba iintshaba zakho ziphose isichitho kuwe kwaye uya koyiswa ngabo. Kuhlala kuthathwa njengethamsanqa ukuphupha inkomo emnyama, kwaye kunokuthetha iingxaki emsebenzini wakho okanye kubudlelwane bakho. Ukuba uphupha …

Funda okunye