Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngesikhova

Amaphupha ngezikhova kunokubonisa ukuba intlahla kunye nosizi ziyeza endlelele yakho. Ukuba uphupha ukuba isikhova sitshise indlu yomntu kwaye sitshisa, izinto ezimbi zinokwenzeka koloo sapho

Amaphupha ngezikhova

Izizwe ezininzi zase-Afrika zikholelwa ekubeni izikhova zizo ezizisa ukufa kunye namabhadi. Xa siviwa sikhala kufutshane nomzi othile kuye kukholelwe ukuba kukhona ukufa okuzayo kumzi lowo. Koyikisa nangakumbi ke ukusiphupha ulele. Ukuphupha ngesikhova esimhlophe Ukuba uphuphe ngesikhova esimhlophe, iphupha elinjalo linentsingiselo elungileyo, kwaye libonisa ukonwaba okuzayo. Iphupha elinjalo likwabonisa ukuba ucocekile kwaye uthembekile. Kwakhona lingabonisa ukubandakanyeka …

Funda okunye