Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaqhalo ngokuziphatha nokuhlonipha

Umzekelo: Inene ngamanyal’ enyoka ukutshutshuzisa abantu ngesibulala zinambuzane ngelithi uyabaphilisa Umzekelo: Kutheni na Dlomdlayo waske walizinyo eliqaqambayo kum? Kunini ndikuxelela ukuba awuzukuyifumana imali yokutheng’ utywala? Awuzukuyiva nokuba ungaguqa ude ukhuthuk’ amadolo.

Amaqhalo ngencoko

Umzekelo. Uyakuthini uZikali ukuba lo nyana wakhe akaphumelelanga emagqabini njengokuba edlisela ngaloo nto nje? Kanti ke igugu lingabalikhulu umbombo uyaqhosha. Umzekelo. Hayi ulijijile eli rhewu, lithi ndisele. Inene ungavimb’ ixhewukazi lisifa lungcume. Umzekelo. Kanti ndifun’ukuya ngokwam kule mbizo yenkosi, ndingeva ngokuxelelwa ukuba bekusithiwa, kaloku indab’ otyelo ayikholi bafondini. Umzekelo. Ndiyaxolisa ukuthetha nawe ngolu hlobo mkhuluwa, …

Funda okunye