Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Izaci ngencoko

Umzekelo: Makhe sithi gu bucala sifakane imilomo ngale nyewe.  Umzekelo: Ndithi mandoleke umsundulu kule ntetho igqiba kwenziwa nguChule.  Umzekelo: Akaxoki, ushiy’ amang’ emzini.  Isaqhaga yimazi yenkomo ethi noxa ibhonxile lubisi kodwa ithi xa isengwa itsho ngenketshe-nketshana yobisi.  Umzekelo: Mna andizukuba ndijikeleza ndithetha le nale, ndizakuya kanye kule ndawo kufele khona ithole kuyo.  Iseme yintaka yasendle …

Funda okunye

Amaphupha ngamehlo

Ukuba uphupha ngamehlo, kufuneka uqaphele kuba eli phupha lingahlalutywa ngendlela ezahlukileyo. Ukuba ulahlekelwa lelinye lamehlo akho ephupheni, oko kunokuthetha ukuba kukho ingozi endlwini yakho kwaye kufuneka uqaphele. Ukuba uyakhala ephupheni, ungakhathazeki, kunokuthetha ukuba kukho ulonwabo oluza kuwe kungekudala. Nangona kunjalo, ukuba ufuna izipekisi zakho ephupheni lakho, oko kunokuthetha ukuba kukho umntu unokukungcatsha ngokukhawuleza xa ucinga …

Funda okunye