Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaqhalo ngokusebenza

Umzekelo: Incukuthu sisidleleleli kuba ifunxa igazi lomntu ukuze iphile. Umzekelo: uthi mandiwuthini lo msebenzi ungaka andithwalisa wona ndedwa, yinyand’ amatye le. Umzekelo: Ucelwe ngubani ke ngoku uNoqatiko kulo mcimbi selewungena ngeenyawo ezinodaka nje?

Amaphupha ngehlathi

Ukuba uphupha ngehlathi elincinci kufutshane nendlu yakho, oko kunokuthetha ukuba umtshato wakho uyakukonwaba kwaye uya kuba nabantwana abaninzi.