Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaqhalo ngokusebenza

Umzekelo: Incukuthu sisidleleleli kuba ifunxa igazi lomntu ukuze iphile. Umzekelo: uthi mandiwuthini lo msebenzi ungaka andithwalisa wona ndedwa, yinyand’ amatye le. Umzekelo: Ucelwe ngubani ke ngoku uNoqatiko kulo mcimbi selewungena ngeenyawo ezinodaka nje?

Amaphupha ngekati

Ukuba uphupha ikati, inokuba luphawu olubi kwaye inokuthetha ukuba abantu emsebenzini wakho okanye ebomini bakho abathembekanga.