Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Izaci ngencoko

Umzekelo: Makhe sithi gu bucala sifakane imilomo ngale nyewe.  Umzekelo: Ndithi mandoleke umsundulu kule ntetho igqiba kwenziwa nguChule.  Umzekelo: Akaxoki, ushiy’ amang’ emzini.  Isaqhaga yimazi yenkomo ethi noxa ibhonxile lubisi kodwa ithi xa isengwa itsho ngenketshe-nketshana yobisi.  Umzekelo: Mna andizukuba ndijikeleza ndithetha le nale, ndizakuya kanye kule ndawo kufele khona ithole kuyo.  Iseme yintaka yasendle …

Funda okunye

Amaphupha ngentloko ebuhlungu

Ukuba uphupha unentloko ebuhlungu, eso ingasisilumkiso sokuba uhlale kude kubahlobo bakho okwethutyana ukuze uqiniseke ukuba wenza into elungileyo ngaphandle kokuba bakuphembelele ukuba wenze impazamo.