Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Izaci ngencoko

Umzekelo: Makhe sithi gu bucala sifakane imilomo ngale nyewe.  Umzekelo: Ndithi mandoleke umsundulu kule ntetho igqiba kwenziwa nguChule.  Umzekelo: Akaxoki, ushiy’ amang’ emzini.  Isaqhaga yimazi yenkomo ethi noxa ibhonxile lubisi kodwa ithi xa isengwa itsho ngenketshe-nketshana yobisi.  Umzekelo: Mna andizukuba ndijikeleza ndithetha le nale, ndizakuya kanye kule ndawo kufele khona ithole kuyo.  Iseme yintaka yasendle …

Funda okunye

Amaphupha ngeendlebe ezivaliweyo

Amaphupha malunga neendlebe ezivaliweyo anokufuzisela isidingo sokuqonda ngakumbi okanye unxibelelwano. Oku kunokukuthintela ekuveni, nokuba yingxolo yangaphandle okanye isiphithiphithi sangaphakathi. Ngaphandle koko, eli phupha linokuthi liphutshwe, ngamanye amaxesha ukuba uphupha usiva umntu ethetha nawe kodwa indlebe zivaliwe, kungenzeka ukuba izinyanya ziyakubiza.