Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngendlu

Izindlu emaphupheni zingabonakalisa ukuziqonda kwethu kunye nokuzazi kwethu. Umphambili wendlu ufuzisela indawo yobuntu bakho, ubonakalisa ubuwena kwihlabathi liphela, ngelixa indawo yangasemva yendlu ibonisa ukuzimela kwakho kwimicimbi yangasese, izinto ezifihliweyo kwabanye.

Xa kutolikwa iphupha ngendlu, iinkcukacha zephupha zibaluleke kakhulu, ingakumbi uhlobo, imeko kunye nobukhulu bendlu leyo.

Indlu enkulu umzekelo inokubonisa ukunqwenela kunye nokulindela izinto ezininzi/ezinkulu Ukuba uphuphe ngendlu entsha, iphupha lakho linokukubonisa utshintsho oluthile kwisimo sakho.Ukuba uphupha indlu uyandisile, iphupha elo linokuba likubonisa ukwanda kwezinto/kwempahla yomntu. Indlu esemlilweni inokuba ibonakalisa utshintsho olukhulu olwenzeka ebomini bakho.

Sihlala siphupha ngezindlu esasikade sihlala kuzo ngaphambili ebomini bethu, kwaye amaphupha anje anokubonisa ukuba iingcinga zakho zithelekisa umntu owawunguye ngelo xesha, kunye nomntu onguye ngoku. Ngamanye amaxesha sukuba ukuhumbula loo ndlu kungekho ntsingiselo ingenye.

Ukuba uphuphe ngokujonga indlu ukude, nokuba yeyakho okanye yeyomnye umntu, iphupha elinjengelo sisilumkiso sengxaki onokujongana nayo kungekudala, enokuthi idale umonakalo nelahleko ebomini bakho.

Ukuba uthenge indlu ephupheni lakho, iphupha elinjalo linokuthetha ukusebenza nzima ukuze uphumelele.

Ukuba uphuphe ngendlu eyashiywa ngokufanelekileyo, iphupha elinjalo eneneni luphawu oluhle, olubonisa ukuba sele ulishiyile ixesha lakho elidlulileyo kwaye ngoku ukulungele ukuya phambili ngobomi bakho. Eli phupha linokubonisa ukungakhathali ngokweemvakalelo nangokwengqondo. Ngamanye amaxesha ibonisa ingxaki osele uyiqhelile, kwaye akukho nto uyenzayo ukuyisombulula ingxaki leyo.

Ukuba uphuphe ngendlu engenazindonga, iphupha elinjalo linokubonisa ukungabikho kweemfihlo ebomini bakho. Mhlawumbi uziva ngathi wonke umntu ujongene neengxaki zakho kwaye akukho ndawo apho unokuhlala wedwa ngokupheleleyo.

Ukuba uphuphe ngokufudukela kwenye indlu eyahlukileyo kule uhlala kuyo ngoku, iphupha elinjalo lingabonisa izinto ezingalindelekanga kwakunye neendaba ezimnandi. Maxa wambi libonisa utshintso olutsha nokhuseleko empilweni yakho.

Leave a Reply