Ukudla kwesintu okwenziwa ngenyama yenkomo

Inkomo iyaye ihlatshwe uma kwenziwa umsebenzi noma umnumzane emema umphakathi ukuthi uzobusa nje ekhaya kungonakele lutho. Kudliwe inyama kuphuzwe, kufinywe ngendololwane.

Emandulo umnumzane wayehlaba inkabi noma inkunzi ukuze asike isihlangu/ihawu. Okhokho babekholelwa ekutheni inkomo ehlatshelwa ukusika ihawu nje kuphela yayikhipha ihawu elihle. Isikhumba senkomo sasibekwa ngokucophelela ngoba kwakwaziwa inhloso yaso. Sasivikelwa ezilwaneni njengezinja ukuthi zingasidli.

  • Ububende – Ububende ukudla okwakhiwa yingxube yegazi lenkomo kanye nezicubu ezithile zenkomo. Cofa igama ububende ukuthola iresiphi yokupheka ububende.
  • Umkhusu – Umkhusu/umqwayiba inyama esikwa enkomeni iluhlaza ifakwe iswayi bese iphanyekwa endaweni epholile. Cofa igama umkhusu ukuthola iresiphi yokwenza umkhusu.

Leave a Reply