Isishebo sethanga

Isishebo sethanga siphekwa ngethanga eliselisha noma elidala. Ithanga elidala elisuke livunwe kanye nommbila lihlale isikhathi enqolobanini livame ukuba phuzi ngaphakathi. Ithanga eliselisha liba luhlaza ngaphandle libe mhlophe ngaphakathi, lisuke lingakaqedi ukuvuthwa. Isishebo sethanga siyadliwa nophuthu noma nesigwamba. Izithako Indlela yokwenza Ucwecwa ithanga, ulisike libe ngamadayisi, uligeze. Ufaka ithanga ebhodweni bese ufaka amanzi amancane, engaleqi ithanga … Read more