Isishebo sethanga

Isishebo sethanga siphekwa ngethanga eliselisha noma elidala. Ithanga elidala elisuke livunwe kanye nommbila lihlale isikhathi enqolobanini livame ukuba phuzi ngaphakathi. Ithanga eliselisha liba luhlaza ngaphandle libe mhlophe ngaphakathi, lisuke lingakaqedi ukuvuthwa. Isishebo sethanga siyadliwa nophuthu noma nesigwamba.

Izithako

  • Ithanga
  • Amanzi
  • Ushukela
  • Iswayi
  • Amafutha
  • U-anyanisi
  • Isitokhi (Knorrox)

Indlela yokwenza

Ucwecwa ithanga, ulisike libe ngamadayisi, uligeze. Ufaka ithanga ebhodweni bese ufaka amanzi amancane, engaleqi ithanga noma engabonakali ngaphezulu. Uma sekubilile uyalinda kuze kube liyathamba bese ulikhiphela eceleni, ulicwenge amanzi uma engashanga wonke. Ufaka ushukela liseziko uma lingezwakali ushukela, uma linawo awufakwa. Shisa amafutha ngebhodwe, faka anyanisi ushe kahle, uthothombale. Faka isitokhi sakho, kungaba esenkukhu noma esenkomo, ukunambitheka. Ufake iswayi uma isitokho singahlwabusi noma singezwakali.

Isishebo sethanga ungasidla nesinkwa, ujeqe futhi ungasipheka njenge saladi usidle nezinye izishebo.

Leave a Reply