Umbhantshi/Umxuku

Umbhantshi wenziwa ngomcaba noma uphuthu, ngamanzi amavovo noma ngedokwe. Amavovo asuke esehluziwe afakwa amanzi, ahlala izinsukwana. Amavovo ayahluzwa umuva nje kwezinsukwana. Uma esehluziwe amavovo ahlanganisa nomcaba noma nophuthu kuphume umbantshi. Izithako Indlela yokwenza Uma ufuna ukuvuba umbhantshi owehla esiphundu landela lendlela engezansi. Izitsha ozisebenzisayo qinisekisa ukuthi zihlanzekile ngaso sonke isikhathi, ukwenza njalo kuzokwenza ukudla okunempilo … Read more