isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Uphuthu

Uphuthu luphekwa ngempuphu, amanzi kanye neswayi. Imvamisa amanzi ophuthu awabi naso isikali, akalwa ngamehlo. Isisho, “Ungikala ngamehlo njengamanzi ophuthu” sisuselwa kukho ukuthi akunasikalo uma kuphekwa uphuthu.

Izithako

  • Impuphu
  • Amanzi
  • Iswayi

Indlela yokwenza

Bilisa amanzi ebhodweni ufake iswayi bese ufaka impuphu, uvule imbobo bezulu ngephini, uvale ibhodwe imizuzu emibili, wehlise ukushisa kwesistofu. Usungaligovuza ke uphuthu lwakho ngophini noma usebenzise ingemuva lesixwmbe (wooden spoon) uluhlanganise kungabikhona impuphu esalayo ngaphansi. Uma seluhlangene kahle uvale ibhodwe, uyobe usulokhu ubuyela uligovuza njalo emuva kwemuzuzu eyishumi (10min). Ulokhu uliphendula kanjalo kuphele imizuzu ewu-30 (30min) luyobe seluvuthiwe, usungalwephula eziko.

Okubalulekile okumele ukuqaphele uma upheka uphuthu: Okokuqala isikali sakho samanzi ngoba isona esisho ukuthi luzoba ngakanani uphuthu lwakho noma uphekela abantu abangaki. Okwesibili isikali sempuphu, uma ufuna uphuthu olunofonofo lokudla nesishebo, impuphu kumele ingeqi isikali samanzi. Kanti uma ufuna uhobe (uphuthu lwamasi), okuwuphuthu olungabi namagenqele oluthandwa namasi, impuphu kumele ithi xaxa kunamanzi.

Leave a Reply