Amadade

Amadade amazambane anamakhasi amnyama, ayaphekwa adliwe odwa noma axutshwe nempuphu.

Izithako

  • Amadade/amazambane
  • Impuphu
  • Iswayi
Amadade (amazambane)

Indlela yokwenza

Uma ufuna ukupheka amadade ehla esiphundu landela lendlela engezansi. Izitsha kanye nebhodwe olisebenzisayo qinisekisa ukuthi kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi, ukwenza njalo uzopheka ukudla okunempilo futhi okungenawo amagciwane.

  1. Ngaphambi kokufaka ebhodweni, uyawashisisa amadade.
  2. Ubilisa amadade aze athambe, uma esengena ukhezo noma imfologo, asuke esethambe ngokwanele.
  3. Amanzi kumele eweqe kancane amadade, kusabila faka iswayi nemphuphu ubonde.
  4. Ugovuza ngamandla kuse kube kuyahlangana.
  5. Upheka imizuzu engu-30 bese uyephula.

Lesi sidlo singadleka sodwa noma nesishebo.

Leave a Reply