Amaphupho ngocansi

Leli yiphupho elingelihle, likhomba ukuba khona kwemimoya emibi ekuzungezile empilweni yakho noma kuleyo ndawo olala kuyona. Lokhu kungaba wumphumela wokusetshenziswa kwemithi yobumnyama kuwena noma imimoya emibi eyasala kuleyo ndawo okuyo. Ngakho-ke ukulwisana naleliphupho elivamise ukuba ngeliphindaphindayo kumele usebenzise isisekelo okholelwa kuso. Leso sisekelo singaba wusizo olutholakala kubelaphi besintu noma kungaba ukuthandaza uma ukholelwa kuNkulunkulu. Kepha-ke makuqapheleke ukuthi uma ungowesilisa osengena ekubeni yindoda, leliphupho lisuke nje liyibika lokukhula kwakho ngoba uye ufike kuvuthondaba okokuqala ngokocansi ngaphambi kokuba uphaphame, okuyindlela obona ngayo ukuthi usungakwazi ukuthola abantwana ube ngumzali.

Amadlozi Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado Utshani

10 thoughts on “Amaphupho ngocansi”

 1. Kusho uthini ukphupha umuntu othandana naye nilwa nibanga ifonny mawuybheka lefonny yakhe kunesthombe senye intombazane

  Reply
 2. Mina nginokuphupha ngidiza into nje engikhule nayo.
  Uma ngisenkingeni sekumele ngiphephe ngiyandiza okwenyoni.
  Ng a be lokho kuchaza ukuthini ?

  Reply
 3. Ngiphuphe nginomunye usisi, ngabe kuchazani lokhu ngoba ngisanda kuyosilahla isilwane noma zinkomba zokuthi sisekhna?

  Reply

Leave a Reply