Ukukhonga (isigaba emshadweni wesintu)

Awukho umgcagco wesintu oba khona uma kungalandelwanga imigudu yakhona efana nokuqoma kumbe ukuqonywa, ukucela isihlobo esihle kanye nokulotsholwa; lapha sibala nje izinto ezimbala. Zonke izigaba eziba khona ngaphambi ngokuba kube wusuku lomgcagco zenziwa ngendlela yakhona yosiko lwethu thina Zulu. Kulengosi ke sikhuluma ngendaba enkulu eyenzeka lapho kulotsholwa, sikhuluma ngokukhonga. Asiyibeke kanje lendaba, uma insizwa isimbonile … Read more

Izinkomo Zamalobolo

Ingquthu yinkomo okuthiwa ekanina enikwa umkhwekazi uma kulotsholwa intombi-nto. Lenkomo iyakhishwa uma insizwa isukela intombi-nto ibe nobudlelwana nayo iqede ubuntombi bayo noma ngabe ayikhulelwanga. Lenkomo iphinde ikhishwe futhi lapho ubudlelwano nentombi-nto obube nomphumela wokukhulelwa. Emandulo ilobolo kwakulisiko olwabe lwenziwa ukuhlanganisa imindeni emibili eyabe ifuna ukuba yizihlobo ngokushadiselana. Izinkomo zamalobolo-ke zimele izipho ezivela kumkhwenyana lapho ebonga … Read more

Amaphupho ngokucela umshado

Uma uphupha ukuthi kukhona okucele umshado kusho ukuthi abantu bayakuqonda futhi bazokuphatha kahle. Amaphupho ngendandatho yomshado. Amaphupho ngokuthembisa umshado. iAfrika