Ukuphupha ulotsholwa

Ukuphupha ulotsholwa umuntu ongamazi, ucelwa noma kufika abakhongi leliphupho kalisho ukuthi uzoshada noma angeke ushade kodwa lingasho ukuthi kunoshintsho olukhulu empilweni yakho oluzokwenzeka. Leli phupho kwabanye lingafike libe umbondo noma ngumembeso.

Ukuphupha ulotsholwa abakhongi befika beqhuba izinkomo ezibomvu khona kungasho ukuthi ungenwa abethongo lakomalume, lelo idlozi lasekhakomama lakho eliza kuwe nomsebenzi wamathongo.

Ukuphupha ngezinkomo ezimnyama khona kungasho ukuthi wenganywa idlozi elibi okungaba ukuthi idlozi elisebenzile, noma umuntu owahamba ephatha amakhambi engalungile. Lokho kungasho ukuthi kumele lihlanjululwe kusuke isinyama.

Ukuphupha ulotsholwa ngemali kungaba engamaphepha noma eyisiliva khona kungasho ukuthi izinto zakho zizoqhakaza, kukhona okuhle okuzayo okungaba ukukhushulelwa isikhundla emsebenzini, ukuthola umsebenzi uma kade ungasebenzi nokuthandeka nje ube nogazi.

Leave a Reply