Ziyini izinganekwane?

Izinganekwane izingxoxo ezivamise ukuxoxwa ebusuku uma sekuzolalwa noma uma abantu sebesezingutsheni. Izinganekwane ziyaxoxwa nasezikoleni njengezifundo kubantwana. Emandulo kwakuthiwa inganekwane ayixoxwa noma ayethiwa emini ngoba uzomila izimpondo. Izinganekwane zisiza ukuhlanganisa umndeni, ukulalela, ukucabanga, zihluza umqondo ngenkathi uxoxa abalalele balangazelela ukwazi isiphetho. Izinganekwane zehlukahlukene, kukhona ezikhuluma ngabantu kanye nezilwane. Kukhona ezikhuluma ngabantu kuphela nezikhuluma ngezilwane kuphela. Kukhona … Read more

Inganekwane: Ufudu

Kwasukasukela… Kwakukhona imbuzi, imvu, inja, unogwaja kanye nofudu. Babehlala ndawonye endlini eyodwa. Kwathi ngelinye ilanga belambile, bahlanganisa imali yokuyothenga ukudla. Bathuma ufudu ukuthi luyothenga ukudla esitolo. Nangempela luhambe ufudu, kwaphela amalanga amabili wonke, lutho ukubuya ufudu. Kuzwakale uNogwaja esephakama ngolaka, “Uyabona lento yokuthi kuthunywe ufudu luhamba lunyonyoba indlela yonke, thina siyafa indlala!” Kuzwakale ufudu luphendula … Read more

Mayelana Namaphupho osikweni lwase-Afrika nolwesiZulu

Ukuchaza amaphupho kuyingxenye esemqoka osikweni lwe-Afrika. Umbuso wemimoya uyingxenye yansukuzonke empilweni yemiphakathi eminingi yama-Afrika, futhi amaphupho awumongo kulombuso. Izincazelo nemifanekiso okwakha izwe lamaphupho kuguquguquka ngokwehlukana kwimifanekiso yaseNtshonalanga, futhi kwenza uhlelo lwezincazelo olunothile noluvusa imizwa. Osikweni lwe-Afrika, amaphupho axhumanisa abaphilayo nokhokho (namadlozi), kanjalo nabo okhokho (amadlozi) baxhumana kanjalo nabaphilayo. Kwesinye isikhathi amaphupho anikeza impendulo ezintweni umuntu … Read more