Inganekwane: Ufudu

Kwasukasukela… Kwakukhona imbuzi, imvu, inja, unogwaja kanye nofudu. Babehlala ndawonye endlini eyodwa. Kwathi ngelinye ilanga belambile, bahlanganisa imali yokuyothenga ukudla. Bathuma ufudu ukuthi luyothenga ukudla esitolo. Nangempela luhambe ufudu, kwaphela amalanga amabili wonke, lutho ukubuya ufudu. Kuzwakale uNogwaja esephakama ngolaka, “Uyabona lento yokuthi kuthunywe ufudu luhamba lunyonyoba indlela yonke, thina siyafa indlala!” Kuzwakale ufudu luphendula … Read more