Sesha

uMemulo (isigaba empilweni yentombazane)

Kunezigaba zemicimbi empilweni yentombazane. Uma intombazane isifike esikhathini sayo sobudala sokuthomba yenzelwa umhlonyane. Uma intombazane isineminyaka engama-21 yenzelwa umemulo. Umemulo yilapho kusuke kubongwa khona intombazane ukuthi iziphathe kahle yaze yafika esigabeni sobudala. Kodwa ke ukwemulisa intombazane akukhethi, iyemuliswa noma ngabe intombazane isinengane noma ingenayo. Futhi umemulo ungenzelwa intombazane lapho ifinyelela iminyaka engama-21 noma njengoba kwenzekwa … Read more

Mayelana Namaphupho osikweni lwase-Afrika nolwesiZulu

Ukuchaza amaphupho kuyingxenye esemqoka osikweni lwe-Afrika. Umbuso wemimoya uyingxenye yansukuzonke empilweni yemiphakathi eminingi yama-Afrika, futhi amaphupho awumongo kulombuso. Izincazelo nemifanekiso okwakha izwe lamaphupho kuguquguquka ngokwehlukana kwimifanekiso yaseNtshonalanga, futhi kwenza uhlelo lwezincazelo olunothile noluvusa imizwa. Osikweni lwe-Afrika, amaphupho axhumanisa abaphilayo nokhokho (namadlozi), kanjalo nabo okhokho (amadlozi) baxhumana kanjalo nabaphilayo. Kwesinye isikhathi amaphupho anikeza impendulo ezintweni umuntu … Read more

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.