Umemulo Ceremony (isigaba empilweni yentombazane)

Kunezigaba zemicimbi empilweni yentombazane. Uma intombazane isifike esikhathini sayo sobudala sokuthomba yenzelwa umhlonyane. Uma intombazane isineminyaka engama-21 yenzelwa umemulo, kodwa-ke intombazane iyenzelwa futhi umemulo ngesizathu sokuthi isuke isizokwendela umkhwenyana wayo. Ukwemulisa intombazane akukhethi, iyemuliswa intombazane noma ngabe isinengane noma ayinayo.

Umemulo yilapho abazali besuke bebonga khona intombazane ukuthi iziphathe kahle yaze yafika esigabeni sobudala. Kodwa-ke akubongwa nje kuphela intombazane leyo eziphathe kahle, kubongwa futhi namaqhikiza ayikhulisile, kubongwe nabo abazali abayikhulisile ikakhulukazi unina, futhi kubongwe namadlozi noMvelinqangi ngokuvikela intombazane ngokufika kuleso sigaba esuke isifike kusona.

Amalungiselelo omemulo

Amalungiselelo omcimbi womemulo aqala ngokuphekwa kotshwala ekuqaleni kwesonto ngoMsombuluko. Ngalesosikhathu namantombazane asuke eqala ezilungiselela ngokucula nokusina. Umuntu wesilisa akangeni lapho kukhona khona amantombazane ngoba izinto ezishiwo khona azimdingi.

Ukulandwa komkhonto

Enye ingxenye enkulu emcimbini womemulo yilapho intombazane kufanele ilande khona umkhonto. Kuyahlukahluka ngezimo ukuthi intombazane iwulanda kuphi umkhonto. Uma intombazane isiqomile futhi kunezinkomba zokuthi loyo emqomile uzoyithatha abe ngumkhwenyana, ngoLwesine amantonbazane ayahamba ayolanda umkhonto kubo kwaleyo nsizwa. Uma intombazane ingaqomile, umkhonto iwulanda komalume wayo.

Lapho izintombi zifika kwamkhwenyana noma komalume, zingena kungazelelwe zingatshelanga muntu, zithathe noma yini yakhona ezizogweva nayo kwenzelwa ukuthi zigcine zithole umkhonto. Uma seziwutholile umkhonto, zibe seziphindela nawo emuva zihamba zihuba futhi zisina.

Umcimbi womemulo

NgoLwesihlanu kubulawa inkomo eqondene nomcimbi lowo womemulo. Uma emzini owodwa kwenzelwa kanyekanye, ngesikhathi esisodwa, umcimbi wokwemula wamantombazane amabili, nalapho futhi kubulawa yona inkomo eyodwa, hhayi ezimbili.

Intombazane ayikwazi ukwenzelwa umemulo kube kukhona endala kunayo engakaze yenzelwe umemulo. Uma leyo ntombazane endala seyadlula emhlabeni, umndeni uyaxolisa ngembuzi kucelwe ukuthi ingabi nolaka, idedele umsebenzi uhambe kahle. Lembuzi ihlatshwa ngoLwesihlanu kanye nayo inkomo yomsebenzi. Izintombi zibe sezithatha inyama yomkhonto ziyifake ezintini, yonake idliwa izalukazi kuphela.

Ekuseni amantombazane avuka aye emfuleni ayogeza ngamanzi abandayo kubuywe bese intombazane eyemulayo ifakwe inyongo iphinde inikwe nomhlwehlwe wenkomo ezowembatha uma isisina icece elisinwa esigcawini esikhethwe ngubaba wekhaya kumbe noma esikhethwe ngomunye umuntu omdala emndenini.

Amantombazane asuke evunulile efake izigege. Ngawo uMgqibelo womcimbi kubuywa kube nomhlalo emnyango ubusuku bonke kuze kuse.

Omunye umcimbi empilweni yentombazane wumhlonyane.

Umcimbi wokubongwa kwentombi ngabasemzini.

26 thoughts on “Umemulo Ceremony (isigaba empilweni yentombazane)”

 1. Ngicela ukubuza ngiwu msotho ubaba wengani ngu mzulu sinengani ena 17 ivele ya stopper ukuya eskhathini so samhambisa emtwin kwathiwa ufuna ukwenzelwa umhlonyani so kuthiwa kmele enzelwe ekhaya awake isphandla sako malume cz ubabakhe ikhokhe I damage kphela akayi lobolile ingani so kuthiwa kmele kube khona imbuzi eziyi 2 so mina angi understand cz I’m sotho kuza kanjan kwenzelwe isiko labo babakhe ekhaya so ngicela ukbuza ingabe kwenzeka lokhu help plZ

  Reply
 2. Uma watholela ingane ekhaya wase waganela komunye umuzi abazali bakho basangaqhubeka yin bakwenzele umemulo?

  Reply
 3. Cela ukubuza umhlwehlwe ubanjani umbala mowuyintombi wenzelwa memulo ,
  ngoba ngike ngibone omhlophe kakhulu,
  kube omhlophe kodwa unokubovu kancane bese Kuba obovu kakhulu

  Reply
 4. Uma I ntombazane izalelwe ekhaya, umama wayo wayesshadela kwesinye isbongo, wenziwa kuphi umemulo wayo? I ngabe uyenzelwa na emzini lapho umama aganele khona noma wenziwa kubo kamama. Ngyabonga

  Reply
 5. Ngicela ukubuza ukuthi umhlwehlwe uyadabuka Yini Uma uyintombazane walala nenye intombazane Kodwa ungakaze ulale nomfana uyadabuka Yini umhlwehlwe?

  Reply
 6. Okunye sekungamaphutha sizodida abantu. Umuntu ongenalo ulwazi olwanele unelungelo lokuthula ukuze singagcini sesenza imikhuba esikhundleni sesiko.
  Umemulo yisiko elihle lapho abazali basuke bebonga intombi abayikhulisile nokuziphatha kahle kuze kufike lapho isikhule ngokwanele khona, beyinika nelungelo lokuth isingalibona isoka (isingaqoma), akendzelwa umemulo umuntu osevele waziqomela noma walala no muntu wesilisa ngoba sewavele wazenzela engakhululiwe, noma kuvela isoka limulobola umemulo awusiso isikweletu.
  Kufika abantu nezinsizwa ngomemulo zizobuka le ntombi, ziyichome ziziveze kuyo ubunsizwa bazo.,uma isiqomile ayemuliswa, Uma isilalile noma inomntwana akusesiyo intombi ayisakhulunywa eyomemulo

  Reply
 7. Iyenzelwa yini umemulo intombazane esilalile kodwa ingenayo ingane noma loko kudabula umhlonyane?

  Reply

Leave a Reply