Izikhali zakwaZulu

Ngaphambi kokuthi kufike abaseNtshonalanga nenduku yamagwala bekusetshenziswa izikhali kwaZulu ezahlukahlukene. Le zikhali-ke zinamagama ngokwehlukana kwazo, lana-ke sithi ake sithi qaphuqaphu ngazo ngoba ezinye zazo azisatholakali kalula kodwa sezitholakala ezindaweni lana okugcinwa khona izinto zamagugu esintu. Ihawu – ihawu leli elokuvika uma izinsizwa zingcweka ngezinduku okunye uma zibambane zibhekene ngeziqu zamehlo. Ihawu lakhiwa ngesikhumba senkomo, siyasikwa … Read more

Amaphupho ngenhlamvu

Uma uphupha ukuthi ubona inhlamvu yesibhamu kuyibhadi uma uyibona kuphela kodwa yinhlanhla nempumelelo othandweni uma udutshulwa ngayo. Ukuphupha umuntu ozwana naye egwazwa – lokho kusho ukuthi uzingelwa isitha esisadla amathambo enqondo ukuthi sizokuthola kanjani.