isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Isihlangu seLembe

Nina beSilo engosini la ebesibheka khona izinseka ezimisa umuzi wasekhaya sathi qaphu qaphu safaka nezikhali eziba sekhaya la esibale khona nomkhonto wasekhaya. Umkhonto odume kakhulu KwaZulu ilona ke weLembe eleq’amanye amalembe ngokukhalipha, sisho uNodumehlezi kaMenzi okuwuyena onedumela kakhulu ekubunjweni kwesizwe samaZulu lesi esidume umhlaba wonke manje. Lana ke sicathula ngomlando wokwakhiwa kwawo umkhonto weLembe. Uma … Read more

Izikhali zakwaZulu

Ngaphambi kokuthi kufike abaseNtshonalanga nenduku yamagwala bekusetshenziswa izikhali kwaZulu ezahlukahlukene. Le zikhali-ke zinamagama ngokwehlukana kwazo, lana-ke sithi ake sithi qaphuqaphu ngazo ngoba ezinye zazo azisatholakali kalula kodwa sezitholakala ezindaweni lana okugcinwa khona izinto zamagugu esintu. Ihawu – ihawu leli elokuvika uma izinsizwa zingcweka ngezinduku okunye uma zibambane zibhekene ngeziqu zamehlo. Ihawu lakhiwa ngesikhumba senkomo, siyasikwa … Read more

Amaphupho ngezicathulo (izihlangu)

Uma uphupha ugqoke izicathulo, uma zizintsha futhi zicwebezela kusho ukuthi uzophumelela, kodwa uma zindala kusho ukuthi uzoba nezinkinga. Enye incazelo yokuphupha ngezihlangu kumbe izicathulo ngeyokuthi kuyibika lokuthi esikhathini esingeside kunohambo oluzovela okumele uluthathe. Uma izicathulo zikumpintsha usuzigqokile lolo hambo lusuke luzoba nenkinga oluzoziletha kuwena, kungaba ukuphuka komoya ngozokuzwa, yingxabano ezoba khona nabanye abantu kulolo hambo … Read more