Isihlangu seLembe

Nina beSilo engosini la ebesibheka khona izinseka ezimisa umuzi wasekhaya sathi qaphu qaphu safaka nezikhali eziba sekhaya la esibale khona nomkhonto wasekhaya. Umkhonto odume kakhulu KwaZulu ilona ke weLembe eleq’amanye amalembe ngokukhalipha, sisho uNodumehlezi kaMenzi okuwuyena onedumela kakhulu ekubunjweni kwesizwe samaZulu lesi esidume umhlaba wonke manje. Lana ke sicathula ngomlando wokwakhiwa kwawo umkhonto weLembe.

Uma sithola ngabazi umlando wakwaZulu bathi umkhonto weLembe eladla ngawo izizwe nezizwana kwakhiwa ubukhosi besizwe sikaPhunga noMageba uZulu wakhiwa ngu Mabhodla eyinkosi yakwaMbonambi. UMabhodla wayecelwe iSilo ukuthi abumbe Umkhonto akazobumba ngawo isizwe. Kuthe ukuba uMabhodla esethole lesicelo komkhulu wabe esekujulela ukuthi uzokwenzenjani ngesicelo seLembe. UMabhodla wabe eseqoqa amadoda walibangisa nawo ehlane elibizwa ngokuthi liHlwathi bephuma ngathi bayothweswa umnumzane wasekhaya ungiyane. Lentaba lena isendaweni esibizwa ngokuthi ise-Richards Bay manje engasolwandle. Siyathola ukuthi amadoda ashiya imizi yayo azila abafazi kuqoshwa umkhonto weLembe. Kuthe lapho sebeqedile ukuqopha umkhonto wabafazi bakanoMjadu betekula behlezi eMlovini bethi uShaka akayakubusa akayokuba nkosi, base behlaba benza umhlabelo wezinkabi ezimnyama.

Konke lokhu kwakwenzeka khona entabeni iHlwathi, iNkosi uMabhodla yayiwatshelile amabutho ngenkathi iphuma nawo ekhaya layo ukuthi insimbi yalowo mkhonto yayingezukumbiwa phansi, kepha yayizolethwa iziNyandezulu zobukhosi bukaZulu nebala. Kwabanjalo ngoba emveni kwezinsuku ezintathu inkosi uMabhodla nezinsizwa besentabeni bavuka insimbi isiphambi kwabo iNkosi uMabhodla wayithatha. Emva kwalokho wabe eseyithaka lensimbi eseqala ukwakha wona lowomkhonto owagcina udle izizwe ngejozi. Siyathola nokuthi iSilo uShaka ngiyasaba ukuthi uShaka wakhetha lendawo yesizwe sakwaMbonambi ukuba bakhe lomkhonto ngoba bona babangake balwe izimpi kuchitheke igazi, okusho ukuthi lendawo yakwaMkhwanazi yabe ihlanzekile. ISilo saboniswa silele ukuthi umkhonto waso kumele wakhiwe ileNkosi yakwaMbhonambi uMabhodla yathi iNkosi uMabhodla isiqedile ukuwuqopha umkhonto weLembe yasinika iSilo, maqede yathatha ihhashi layo yaligibela yayongena olwandle yaze yashona yathathwa amagagasi kanye nehhashi layo. Namanje akukho la okukhonjwa khona iliba lenkosi yakwaMbonambi uMabhodla ngoba phela wahamba nalo ulwandle isidumbu sakhe sangatholakala.

Ziningi ke izinkulumo ngokuthi ngabe ukuphi kahle kahle umkhonto weSilo esaqopha ngaso umlando sigoba amashinga. Ngokolwazi olukhona kuthiwa isihlangu seLembe sikwabo KwaZulu sikanye nezinye izikhali zeSilo ezazikade zithukuswe kwaDlamahlahla emveni kokukhothama kweSilo uBhejana, umuntu wokugcina ongasilo igazi laseNdlunkulu ukuthinta umkhonto. Wothathe kwaba uNkomfiya KaNogandaya wakwa Ncwane, okwathi mhla amaNgisi ehlasela uNdi eqotha imbokodo nesisekelo inhloso ethungatha amagugu akwaZulu okubalwa nakho ukuthatha izikhali kepha bangakwazi ukufinyelela kuzona izikhali enkatheni yazo eyayinomkhonto weLembe. Lezozinto zathathwa iNdlovukazi uLangazana okwakuyiNdlovukazi yeNkosi iBhidi eyayisaphila ngesikhathi KwaZulu sekubusa iSilo. Kanti ke iJindi iNdlovukazi uLangazana wayezalwa eMazimeleni uyise kungu Gubeshe, yenza umsebenzi omkhulu iNdlovukazi ngokuthatha inkatha yeSizwe nomkhonto weLembe yabaleka nazo zathukuswa eShowe yabeke isizibulala iNdlovukazi emveni kwalokho ngoba base beyifuna nayo abelungu ngoba base bezwile ukuthi lezizinto zathathwa yiyo iNdlovukazi uLangazana.

Leave a Reply