Izithakazelo zakwa Gumbi Clan Names

Skhende, Jele, Ntini, Ngubo yengwe. Somkhanda, wena owakhanda amadoda, Wena kaMathumb’ ayiphanyeke, Ntongande, Mdakane, Mehl’enkomo, Ntini, Nozingelayo, Ndandali, Wena kaNgoni, Mlotshwa! Ndandayi Mehlwenkomo! Malila ngomkhonto abanye belila ngezinyembezi! Siguguda senyathi! Wena kaKhokhozela njengeQhinakazi! Msimbithi kawuwelwa!

Umlando wakwa Gumbi

Esikuthola ngomlando wabantu bakwaGumbi wukuthi bayazalana nabantu bakwaJele, okusho ukuthi abaganelani noma abaganiselani ngoba bayizihlobo. Kuyavela ukuthi umuntu owayephethe abantu bakwaJele ngesikhathi sokubusa kwenkosi uSenzangakhona, kwabe kunguZwangendaba kaZiguda owayephethe isikhundla sokuba yinduna, ehola ibutho lenkosi uZwide elalibizwa ngokuthi amaPela. Umlando usivezela ngokusobala ukuthi abantu bakwaJele babekhonza ngaphansi kwenkosi uZwide ngesikhathi isabusa, bona bakhe phezu komfula … Read more