Izibongo zikaMsongi kaNgwanase

Umsongi wensimbaAyithwal’ ekhanda,Ath’ amagwal’ amanhlwenga’Azobaleka.UDukade olwaduka nomoya.USigoloza esimehlo abomvu,Esibuka umuntu,Kungathi sijamile.USihlahla soMdlebeEsingahlalwa nyoni,Inyon’ ehlala kusona,Kuthiw’ ibhobok’ amehlo,Injoja-mehlo.UMabheka phansi njengengulube,Ungqungqul edl’ amadoda,Ingadla abafazi,Nga ilambile.Ikhaliwa kwangathi liyanyazima,Uthunzi elimahengazana,Abalibuke balisola,Kodwa bayongena kulona bonke,‘Ze bangashiswa yilanga.Uphondo lomziki,Luhlezi nje ethunzini,Luhlalele amankengana.Mbabazan’ egoqeleke,Ezihlahleni kwakhamba,Kodwa liyayayzi iminwe,Ukunwayiza kwayo.Umhlomisi wempi,Iyoshona kuMangulwane,UMangulane ozala uVundisaWalishanela waze,Wayofika eMarakwiniLapho ababembiza bethiAkamshay’ idolo,Ngoba uma edubukaPhezulu bothi ikhanda,Kanti isidlukulu,Ngathi … Read more

Umlando ngeLembe

Izibongo zamakhosi, amabutho kanye namanye amaqhawe asemlandweni wesizwe samaZulu asuselwa ezigamekweni zawo ezisemlandweni, ngisho nazo izithakazelo zamanye amaqhawe ezibongo ezithile asuka kuzo izigameko ezenzeka, izinselelo ababhekana nazo kanye nokunqoba kwabo. Ingakho nje kungamangazi ukuzwa ngabazeka umlando ukuthi izibongo zesilo umntwana kaNodumehlezi kaMenzi ezimayelana neLembe zisukaphi. Sithi ake siyithi qaphuqaphu inkulumo ngeLembe. Abazi umlando bathi ke … Read more

USomkhele kaMalanda Mkhwanazi

Lana sinethulela izibongo zenkosi yakwaMkhwanazi uSomkhele kaMalanda Mkhwanazi owayezalwa nguMntwana waseNdlunkulu evela ebukhosini bakwaZulu uNtiliki. Inkosi uSomkhele wabamba elikhulu iqhaza empini yaseSandlwana eyabe iholwa uBhambatha kaMancinza ibambene ngezihluthu Phakathi kwesizwe sikaZulu namaNgisi eyaliwa ngowezi 1879. Inkosi iyathulisa izwe sebeligegile,Inkosi eyakhipha uZibhebhu eTshaneni,Ngomkhonto yamusa ezansi,Ngaze kuthiwa uyangumazela,Ziyamemana izimfunda zeMfolozi,Emnyama nemhlophe kwelakwaMpukunyoniZizonda ilanga.Baye bayoshona bonke eDukuduku,Nezibhamu zabo … Read more

Izithakazelo zakwaMaphanga

Maphanga,Mnguni,Qwabe, GumedeMnguni kaYeyeye,Osidlabehlezi bakaKhondlo kaPhakathwayo,Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendabaAbathi “dluya kubeyethwe”,Kanti bahlinza imbuzi,Bathi umlobokazi ubeyethe kuyikhuni,Sidika lolodaba,Phakathwayo!Wena kaMalandela,Ngokulandel’ izinkomo zamadoda,Amazala-nkosi lana!Mpangazitha!

Izithakazelo zakwaLuthuli

Mshibe, Madlanduna, Abadl’ insikazi belambile, Ngoze ngikwenze owangenza khona, Nina eningawadl’ amasi ningawanikiwe, Nesab’ amas’ ehla ngendololwane, Nina bakwaMashiza, Ndlwan’ enhle, Sigencagenca mbaz’ ebukhali, Malal’ aqhamuke ngezansi, Zingwazi ezidla inyama abanye bedl’ inyamazane, Mavel’ enkomeni abanye bevel’ ebantwini, Luthuli lwezinkomo, Mshibe kaNonopha, Mshibe kaMakhiph’ inj’ efukwini kuzalele yena, Donda!

Umlando wenkosi uDingane

Umlando wamakhosi akwaZulu ufana nenkomo ehlatshiwe ngoba unonile futhi ngendlela omkhulu ngayo ufana namantshontsho kubalobi njengoba lowo nalowo esika lapho athanda khona ashiye lapho angathandi khona. Kuleli khasi ke sithi asikhiphe umkhono kulenkomo esengwa yiviyo, ngokuba nathi lapha kulengosi ye-iAfrika silobe ngomlando omncane ngenkosi uDingane okwaziwayo emlandweni ukuthi yaba nesandla esikhulu ekukhothameni kwenkosi uShaka, sengisho … Read more

Izithakazelo zakwaSangweni

Sangweni Sango elibanzi Mangwane ngwadi Masinga sileke Nina eningaweli ngezibuko Eniwela ngezimpande zomfula Tshani obude bukaNsele Nina bakaMabelemade Ancelis’ umtwana ngaphesheya komfula Nina bakwaManzezulu.

Izithakazelo zakwaMngadi

Mngadi Ngema, Madlokovu, Ntusi yenkomo, Nene, Wena nasentendeni yesandla uyanela, Muji, Sithenjwa, Madlokov’ esengweni, Sabel’ uyabizw’ eNkonjeni, ubizwa abamhlophe ukuzokhuluma ngomhlabathi wakini kaMalandela Sithuli sasengweni!

Izithakazelo zakwaHadebe

Izithakazelo zakwaHadebe zehlukaniseke kathathu ngezigaba ezibalulwe ngenzansi kodwa zonke zisho abantu ababodwa. Isigaba sokuqala sezithakazelo zakwaHadebe Hadebe! Mthimkhulu! Bhungane kaNsele Nzimande Wena kaLangalibalele KaNdlubu ezamila endaweni embi ngoba zamila emthondweni. Amangelengele anzipho zinde ngokuziqhwandela. Makhulukhulu! Hadeb’ omuhle okhonz’ agoduke Angaze axakwe yithambo lasemzini. Sigoloza esikhangel’ umuntu sengathi simjamele, Umkhulu Bhungane Kodwa awungangoNkulunkulu.  Isigaba sesibili sezithakazelo … Read more

Izithakazelo zakwaMsweli

Nxele, Muthwa, Seme, Sinono, Dingiswayo, Zikode, Nongalo waseMashobeni, Dlovunga, Sigubhu somkhonto, Lond’ elihle elingawadli amahlali, Mpindela, Mpisela yakoNgonyama eyadela umkhonto yathatha izembe ngoba lingumasheshisa, Wena mageza ngegolide kube kuphuza abafokazane ngezansi, Xasibe, Nxasana, Mpande!

Izithakazelo zakwaNxele

Nxele, Xasibe Mnguni Mngoboni Ntusane Noveve kaNyobo Ntozabantu Nongalo Mngoboli owagobola izinkomo zamadoda esibayeni. Mfazi omabele made owancelisa ingane ingaphesheya komfula. UNtuthu kaNophengane Nina enafica olwenja zifeqana nakhipha olwenja nafaka olwenu ubolo. Nina enahlaba inkomo nasikelana. Nina eningathi nkosi kumuntu nithi nkosi etsheni!

Izithakazelo zakwaZikhali

Zikhali, Ngwane kaNgwadi, Masumpamasenga, Silekanduku zinobulongwe, Nina besizwe sikaMatiwane, USozisela kaMasumpa noTshaninina bebutho likaSangweni Uzikhali ezingalingani nezamaxhegwana Sangw’ elibanzi elingawelwa ngabantukazana ngoba livalwe ngezihlangu zamadoda, Luwelwa Izinkonjane ngoba zona zihambela phezulu!

Izithakazelo zakwaNgcamu

Ngcamu! Mkhabela, Shozi, Gaba, Mlothswa, Maphalala njengophoko, Lokoza! Maloko Mzilankatha, Shelembe, Kwadlula intuthwane ithwele kwadlula engathwele, Ncube, Khambule, Mpangazitha! Mathula kamjezi, Ngcamu ombewumbili njengodlubu luka mbokazana. Mkhathini!

Izithakazelo zakwaCele

Ndosi, Nombedu, Khumbuza, Nkomo kayivuswa, Nkom’ isengw’ ilele, Wayisenga imile iyakhahlela, Siqunga esihle esingahlalwa nyoni, Siqunga esizalela amasakabula Mkhokheleli owakhokhela isizwe ekugqilazweni, Dubandlela, Vico akagezanga, Obuye nensil’ emfuleni, Ngob’ ethemb’ ukugeza ngobisi, Magaye, Magaye ongangolwandle!

Izithakazelo zakwaKhumalo

Mntungwa,Mbulaz’ omnyama,Nina bakaBhej’ eseNgome,Nin’ enadl’umuntu nimyenga ngendaba,Nin’ enadl’ izimf’ezimbili ikhambi laphuma lilinye,Lobengula kaMzilikazi,Mzilikazi kaMashobana,Shobana noGasa kaZikode,Zikode kaMkhatshwa,Okhatshwe ngezind’ izinyawo nangezimfushanyana,UMkhatshwa wawoZimangele,UNyama yentini yawoZimangeleMabaso owabas’ entabeni kwadliwa ilanga lishona,BaNtungw’ abancwaba,Zindlovu ezibantu,Zindlovu ezimacocombela,Nin’ abakwaMawela owawel’ iZambezi ngezikhali,Nin’ abakwaNkomo zavul’ inqaba,Zavul’ inqaba ngezimpondo kwelaseNgome zahamba,Nin’ enalukudl’ umlenze kwaBulawayo,Mantungwa Aluhlaza,Mantungwa Amahle,Bantwana benkosi,Nin’ abakwaNtokela,Inkubele abayihlabe ngamanxeba,Abakhule ngezinyawo ezimfishanyana nezimaqhukulwana,Inyang’ abathe … Read more

Izithakazelo zakwaCebekhulu

Gobeni, Nsele, Mangethe Zikode kaPhikela, Wena wasEtsheni, UZwane akadlelanga phansi wadlela emkhombeni wezinyamazane, Edla im’ hlambi yezinkomo zamadoda, Ndlangashushwana ngokudla amaNdebele, Bathi uZwane udleni kwaMntambo? Kuthiwa udle izinjana zimbili zigcwele umdakana, Ntshosho! Wena kamafu kawalingani, Aphansi naphezulu,ngoba aphezulu angubo ngubo, Ntsele kaLinda kaMkhonto, Awungilinde ngilande ezami eZungeni, Mthanti, Nduna ngokuthwal’ isila sensele, UNsele kangakanani, Ngoba … Read more

Izithakazelo zakwaGama

Gama, Mlangeni! Wena wakwaSidwaba siluthuli Singabancwaba bathi Weza nonina, AbaqeduBombo ngokuhlehletela UWawawa Wu! Vukani sekusile malangeni Nomandla kaMalozi Ingongoni yamavaneni AmaSwazi lana.

Izithakazelo zakwaHlomuka

Ngidi, Bophela, Busane, Fuyane, Mazinga, Mlalazi kanoxhaka, Laka lathengwa ngembuzi, Imbuzi kwakungeyempongo, Wena bhaka lasemakhasi, Wena nyoka zakhwela emthini zingenanyawo, Wena nkomo zehla ngelengiso esitikini, Wen’ okandunu yabukwa yomibili abasezitheni nabasekhaya, Dlokwe lendlovu, Jiji mankononkono, Geza ngenhla abafokazana begeza ngezansi, Mnguni.