isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wakwa Ndwandwe Clan Names

Ezikhathini zasemandulo ngalenkathi uSobhuza esakha izinseka zesizwe samaSwazi noShaka ekhula ebunganeni bakhe, abantu ababe ngomakhelwane kwakungabantu bakwaNdwandwe. Lapho ingalesikhathi kuphethe inkosi uZwide lapha ngasemfuleni uPhongolo. Kuningi okukhulunywayo uma kukhulunywa ngobukhosi bakwaNdwandwe, okunye kwakho kuyindida futhi kuyamangaza. Ngokwezinhlaka zobuzwe abanye bababiza ngokuthi bangabasenhla okanye bangabaNtungwa, okusho ukuthi bangaphansi kwamaZulu angamaNguni. Kanti kokunye kuhlongozwa ukuthi bangabasezansi nesifunda … Read more

Umlando wakwa Dlamini Clan Names

Isibongo sakwaDlamini ngesinye sezibongo esidume kakhulu KwaZulu Natal kanye naseNingizimu Afrika iyonke nje iphelele. Akugcini lapho, ngisho nasezweni lama Swazi eSwatini sidume kakhulu. Onke amadlelo budebuduze neMooi River kanye nezintaba zoKhahlamba kwakuyizifunda ezingaphezulu ngezikhathi zokubusa kweSilo uSenzangakhona kodwa ke zingenabo abantu abaningi. Kwakukhona abaseMaBheleni, kube emaZizini kanye nabakwa Dlamini. AbakwaDlamini babemaphakathi kwendawo yaseMaBheleni eBiggarsberg kanye … Read more

Umlando wakwa Mathaba

Abantu bakwaMathaba babuye bebizwe ngokuthi abaseMacambini bangaMalala Nguni ngokwezigaba zabeNguni.Sibathola bakhe ngasemfudlaneni iNyalazi beholwa nguMathaba uqobo. Kwathi ngemuva kokukhothama kwenkosi uMathaba ubukhosi bawela kwindlalifa yakhe uMcambi nokunguyena okwagcina kubizwe ngaye isizwe saseMacambini. Ngesikhathi sikaMacambi isizwe sakwaMathaba sasuka ngasemfuleni iNyalazi sagcina sizinze kwaMthethwa. Ngaleso sikhathi kwaMthethwa kwakubusa uNomagaga kaKhayi (inkosi uJobe) uyise woDingiswayo noThana. Inkosana kaMacambi … Read more

Umlando wakwa Mvelase Clan Names

Engosini yokuqala sikuvezile ukuthi uMthembu noMvelase badla sitshesinye, kulelikhasi ke khona sigxila endlini encane okungeyakwa Mvelase. AbakwaMvelase batholakala ngobuningi enhla nesifunda sakwaZulu lapho sisho eMnambithi kanye nako Msinga. Umuntu okhunjulwa kakhulu ekubuseni kwabakwa Mvelase eMnambithi uNgoza, yena owayebusa ngesikhathi kubusa iSilo iLemb’ eleq’ amanye amalembe ngokukhalipha, iSilo uShaka kaSenzangakhona. UNgoza UNgoza ke kwakuyinkunzi ebhonga yodwa … Read more

Umlando wakwa Mthembu Clan Names

Uma silandela umlando wabantu bakwaMthembu sithola ukuthi bahlukene kabili. Kukhona laba abasebenzisa isibongo sakwaMthembu ngokuqondile nje, bese kuba khona abasebenzisa lesi sakwa Mvelase, kodwa bobabili bayigazi elilodwa ngokomlando. Umehluko nje ukuthi kukhona indlu encane okungu Mvelase bese enkulu kuba uMthembu. Ngokomlando sithola ukuthi uMthembu uzalwa nguNtongakazi okuwukuthi basondelene namaNtungwa. Abantu bakwaMthembu bangaphansi kwesizwe samaNguni okuyiqoqo … Read more