Umlando wakwa Mnguni Clan Names

Isibongo sakwa Mnguni ngesinye sezibongo ezande kakhulu esifundazweni sakwaZulu. Kuleli khasi sithi ake siqaphuze kancane ngomlando waso lesi sibongo. Ngokomlando sithola ukuthi uhlu lozalo lwakhona lumi kanje: Kukhona uLunyanda, Magangathi, Mlotshwa, Mafu, Mbekwane, Zwangendaba, Ntabeni, Mgayi, Mbela (Mombela), kanye noMpezeni. Lana ke ngeke sigxile ekutheni bona noMzimela bahlobene kanjani ngoba lufushane ulwazi esinalo ngoMzimela kanye … Read more

Umlando wakwa Ndlovu Clan Names

Abantu bakwaNdlovu baphansi kwabantu ababekhuluma ulimu lwesiNguni olubizwa ngokuthi Sutoid, lokhu okusho ukuthi babengekho ngaphansi kwamaNguni akhuluma isiLala. Lezilimu zombili zihlukene ngendlela ezazikhulunywa ngayo. Lokhu wawukuzwa uma abantu bephimisa amagama bekhuluma. AbakwaNdlovu bahlukene njengoba kukhona abangabeSuthu abango Tlou okusho igama lesilwane indlovu. Bese kuba khona oNdlovu abangamaNguni lapho ke ngoGatsheni, kube noNdlovu-Gabula abangaKalanga, kubeno Ndlovu-Gegana … Read more

Umlando wakwa Ndwandwe Clan Names

Abantu bakwaNdwandwe badabuka kwabakwaNgwane. ULanga ngukhokho wabo. Wasuka ezintabeni zoBombo wagudla umfula uPhongolo waze wafika eMagudu. Sebefikile kuleyo ndawo yaseMagudu abantu bakwaNdwandwe bakha bahlala bazinza. Kukuleyondawo lapho umholi walaba bantu bakwaNdwandwe ashonela khona. Ngemuva kokushona kwakhe isizwe sakwaNdwandwe saholwa yindodana yakhe uZwide. Ngesikhathi sikaZwide isizwe sakwaNdwandwe sakhula sandlondlobala kakhulu, sagcwala indawo kusuka eMagudu kwehle njalo … Read more

Umlando wakwa Dlamini Clan Names

Isibongo sakwaDlamini ngesinye sezibongo esidume kakhulu KwaZulu Natal kanye naseNingizimu Afrika iyonke nje iphelele. Akugcini lapho, ngisho nasezweni lama Swazi eSwatini sidume kakhulu. Onke amadlelo budebuduze neMooi River kanye nezintaba zoKhahlamba kwakuyizifunda ezingaphezulu ngezikhathi zokubusa kweSilo uSenzangakhona kodwa ke zingenabo abantu abaningi. Kwakukhona abaseMaBheleni, kube emaZizini kanye nabakwa Dlamini. AbakwaDlamini babemaphakathi kwendawo yaseMaBheleni eBiggarsberg kanye … Read more

Umlando wakwa Mathaba Clan Names

Abantu bakwaMathaba babuye bebizwe ngokuthi abaseMacambini bangaMalala Nguni ngokwezigaba zabeNguni.Sibathola bakhe ngasemfudlaneni iNyalazi beholwa nguMathaba uqobo. Kwathi ngemuva kokukhothama kwenkosi uMathaba ubukhosi bawela kwindlalifa yakhe uMcambi nokunguyena okwagcina kubizwe ngaye isizwe saseMacambini. Ngesikhathi sikaMacambi isizwe sakwaMathaba sasuka ngasemfuleni iNyalazi sagcina sizinze kwaMthethwa. Ngaleso sikhathi kwaMthethwa kwakubusa uNomagaga kaKhayi (inkosi uJobe) uyise woDingiswayo noThana. Inkosana kaMacambi … Read more

Umlando wakwa Mvelase Clan Names

Engosini yokuqala sikuvezile ukuthi uMthembu noMvelase badla sitshesinye, kulelikhasi ke khona sigxila endlini encane okungeyakwa Mvelase. AbakwaMvelase batholakala ngobuningi enhla nesifunda sakwaZulu lapho sisho eMnambithi kanye nako Msinga. Umuntu okhunjulwa kakhulu ekubuseni kwabakwa Mvelase eMnambithi uNgoza, yena owayebusa ngesikhathi kubusa iSilo iLemb’ eleq’ amanye amalembe ngokukhalipha, iSilo uShaka kaSenzangakhona. UNgoza UNgoza ke kwakuyinkunzi ebhonga yodwa … Read more