Izibongo zikaNgwanase

UNgwanengwane emazibukweni,USigodo sikaLuhhayiza,USigodo sikaMsongi wensimba,UNokhaphez’ uthuliUTshetshelankunguUNhloko iyabandaUDlamvula kayinangaUPhunyuka bemphetheAmaputukezi noMphobobo,Bemhlanganyela namaNgola.UMlungisis wezabanye,Kodwa ezamiZibe zonakalaUgodo oluhlalaAmankankaneUmadoda esabaUkuy’ empini,Kodwa nizoze nihambeNgoba iNkosi ishilo,Ukuthi mayihlome maTembe.Umphuphutheki ohambaEngayaz’ indlela,Kodwa bamkhomb’ abayaziyo.UPhaqa njengelanga liphuma,UTongoloka naye nomankwinkwinya,UWashesha wakithi kaTembe,UMabuya ingakabuyi,Indod’ eNgwavuma,Uzihlangu zibomvuUMashiya bejamile.UNyezi weZuluNgoba esegwaziweUDlungwane owadlungana.Nezinkabi endleleni,Besaba ukumyeka,Ngoba kujam’ isilo.Masiya lapha sizophela.Umabona engabonwaOwajama emzileni,Inyathi kaDahhumbaEmpondo zimbedula,Eye yajama phezu kweMpela noSuthu,Kwaze kwakhuz’ … Read more

Izithakazelo zakwaSikhosana

Sikhosana!uMusi kaMhlangaNovaphiNolinda, ulinda mkhotho njengeNseleMphandaphandaMagwace!GwayibaHlahl’Ulundi lungenandlela lwaba nezindlelandlelaZitsha ezinhle njengezokubolekwaMtungwa!Gxamugxamu sikhumba seMpisi asibethelwa ekhaya ngoba izinkomo zizobovuka! iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Izithakazelo zakwaKhambule

Mzilankatha,Inkatha kayingen’endlini,Yangena kubola izinkaba zabantwana,Nina bakaNkomo zilal’uwaca,Ezamadojeyana zilal’amankengana,Mlotshwa,Malandel’ilanga umaliyoshon’emaNcubeni,Mpangazitha, Magasolo,Nina basebuhlen’obungangcakazi,Abadl’embeleni wenkomo kungafanele,Kwakufanel’udliwe ngabalandakazi,Nina bakaDambuza Mthabathe,Nina basemaNcubeni enabalekel’uShaka naziphons’emfuleni,Kwakhuz’abantu benifihla,Nafik’ eSwazini naphenduk’uNkambule,Msuthu,Mncube onsundu ngezinyawo zakho,Wen’oyithath’iNkosi uyibek’enhlabelweni,Nina baseSilutshana,Nin’enakhelana noMbunda,Nina bakaMaweni,Nzimande,Mncaphayi,Shezi,Malangatsha! iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Izithakazelo zakwaHlongwa

Khuluse,Gence, Shozi,Gabhisa, Mtumasela,Langa, Mbasha,Wena owehla ngomzungulu wasala wabola,Khawula! iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Izibongo zikaMsongi kaNgwanase

Umsongi wensimbaAyithwal’ ekhanda,Ath’ amagwal’ amanhlwenga’Azobaleka.UDukade olwaduka nomoya.USigoloza esimehlo abomvu,Esibuka umuntu,Kungathi sijamile.USihlahla soMdlebeEsingahlalwa nyoni,Inyon’ ehlala kusona,Kuthiw’ ibhobok’ amehlo,Injoja-mehlo.UMabheka phansi njengengulube,Ungqungqul edl’ amadoda,Ingadla abafazi,Nga ilambile.Ikhaliwa kwangathi liyanyazima,Uthunzi elimahengazana,Abalibuke balisola,Kodwa bayongena kulona bonke,‘Ze bangashiswa yilanga.Uphondo lomziki,Luhlezi nje ethunzini,Luhlalele amankengana.Mbabazan’ egoqeleke,Ezihlahleni kwakhamba,Kodwa liyayayzi iminwe,Ukunwayiza kwayo.Umhlomisi wempi,Iyoshona kuMangulwane,UMangulane ozala uVundisaWalishanela waze,Wayofika eMarakwiniLapho ababembiza bethiAkamshay’ idolo,Ngoba uma edubukaPhezulu bothi ikhanda,Kanti isidlukulu,Ngathi … Read more

Umlando ngeLembe

Izibongo zamakhosi, amabutho kanye namanye amaqhawe asemlandweni wesizwe samaZulu asuselwa ezigamekweni zawo ezisemlandweni, ngisho nazo izithakazelo zamanye amaqhawe ezibongo ezithile asuka kuzo izigameko ezenzeka, izinselelo ababhekana nazo kanye nokunqoba kwabo. Ingakho nje kungamangazi ukuzwa ngabazeka umlando ukuthi izibongo zesilo umntwana kaNodumehlezi kaMenzi ezimayelana neLembe zisukaphi. Sithi ake siyithi qaphuqaphu inkulumo ngeLembe. Abazi umlando bathi ke … Read more

USomkhele kaMalanda Mkhwanazi

Lana sinethulela izibongo zenkosi yakwaMkhwanazi uSomkhele kaMalanda Mkhwanazi owayezalwa nguMntwana waseNdlunkulu evela ebukhosini bakwaZulu uNtiliki. Inkosi uSomkhele wabamba elikhulu iqhaza empini yaseSandlwana eyabe iholwa uBhambatha kaMancinza ibambene ngezihluthu Phakathi kwesizwe sikaZulu namaNgisi eyaliwa ngowezi 1879. Inkosi iyathulisa izwe sebeligegile,Inkosi eyakhipha uZibhebhu eTshaneni,Ngomkhonto yamusa ezansi,Ngaze kuthiwa uyangumazela,Ziyamemana izimfunda zeMfolozi,Emnyama nemhlophe kwelakwaMpukunyoniZizonda ilanga.Baye bayoshona bonke eDukuduku,Nezibhamu zabo … Read more

Izithakazelo zakwaMaphanga

Maphanga,Mnguni,Qwabe, GumedeMnguni kaYeyeye,Osidlabehlezi bakaKhondlo kaPhakathwayo,Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendabaAbathi “dluya kubeyethwe”,Kanti bahlinza imbuzi,Bathi umlobokazi ubeyethe kuyikhuni,Sidika lolodaba,Phakathwayo!Wena kaMalandela,Ngokulandel’ izinkomo zamadoda,Amazala-nkosi lana!Mpangazitha! iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Izithakazelo zakwaLuthuli

Mshibe, Madlanduna, Abadl’ insikazi belambile, Ngoze ngikwenze owangenza khona, Nina eningawadl’ amasi ningawanikiwe, Nesab’ amas’ ehla ngendololwane, Nina bakwaMashiza, Ndlwan’ enhle, Sigencagenca mbaz’ ebukhali, Malal’ aqhamuke ngezansi, Zingwazi ezidla inyama abanye bedl’ inyamazane, Mavel’ enkomeni abanye bevel’ ebantwini, Luthuli lwezinkomo, Mshibe kaNonopha, Mshibe kaMakhiph’ inj’ efukwini kuzalele yena, Donda! iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho … Read more

Umlando wenkosi uDingane

Umlando wamakhosi akwaZulu ufana nenkomo ehlatshiwe ngoba unonile futhi ngendlela omkhulu ngayo ufana namantshontsho kubalobi njengoba lowo nalowo esika lapho athanda khona ashiye lapho angathandi khona. Kuleli khasi ke sithi asikhiphe umkhono kulenkomo esengwa yiviyo, ngokuba nathi lapha kulengosi ye-iAfrika silobe ngomlando omncane ngenkosi uDingane okwaziwayo emlandweni ukuthi yaba nesandla esikhulu ekukhothameni kwenkosi uShaka, sengisho … Read more

Izithakazelo zakwaChiliza

Mdunge, Chiliza, Shabalala, Zisuka zibekwa, Bhoyiya, Mdzakudza, Hlule hlophe, Wena owadunga amanzi baphuza abafokazana, Dunge elihle, dunge elimhlophe! Mkhathini, Ngubonduna! iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Izithakazelo zakwaSangweni

Sangweni Sango elibanzi Mangwane ngwadi Masinga sileke Nina eningaweli ngezibuko Eniwela ngezimpande zomfula Tshani obude bukaNsele Nina bakaMabelemade Ancelis’ umtwana ngaphesheya komfula Nina bakwaManzezulu. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Izithakazelo zakwaMngadi

Mngadi Ngema, Madlokovu, Ntusi yenkomo, Nene, Wena nasentendeni yesandla uyanela, Muji, Sithenjwa, Madlokov’ esengweni, Sabel’ uyabizw’ eNkonjeni, ubizwa abamhlophe ukuzokhuluma ngomhlabathi wakini kaMalandela Sithuli sasengweni! iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Izithakazelo zakwaHadebe

Izithakazelo zakwaHadebe zehlukaniseke kathathu ngezigaba ezibalulwe ngenzansi kodwa zonke zisho abantu ababodwa. Isigaba sokuqala sezithakazelo zakwaHadebe Hadebe! Mthimkhulu! Bhungane kaNsele Nzimande Wena kaLangalibalele KaNdlubu ezamila endaweni embi ngoba zamila emthondweni. Amangelengele anzipho zinde ngokuziqhwandela. Makhulukhulu! Hadeb’ omuhle okhonz’ agoduke Angaze axakwe yithambo lasemzini. Sigoloza esikhangel’ umuntu sengathi simjamele, Umkhulu Bhungane Kodwa awungangoNkulunkulu.  Isigaba sesibili sezithakazelo … Read more

Izithakazelo zakwaMsweli

Nxele, Muthwa, Seme, Sinono, Dingiswayo, Zikode, Nongalo waseMashobeni, Dlovunga, Sigubhu somkhonto, Lond’ elihle elingawadli amahlali, Mpindela, Mpisela yakoNgonyama eyadela umkhonto yathatha izembe ngoba lingumasheshisa, Wena mageza ngegolide kube kuphuza abafokazane ngezansi, Xasibe, Nxasana, Mpande! iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Izithakazelo zakwaNxele

Nxele, Xasibe Mnguni Mngoboni Ntusane Noveve kaNyobo Ntozabantu Nongalo Mngoboli owagobola izinkomo zamadoda esibayeni. Mfazi omabele made owancelisa ingane ingaphesheya komfula. UNtuthu kaNophengane Nina enafica olwenja zifeqana nakhipha olwenja nafaka olwenu ubolo. Nina enahlaba inkomo nasikelana. Nina eningathi nkosi kumuntu nithi nkosi etsheni! iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Izithakazelo zakwaZikhali

Zikhali, Ngwane kaNgwadi, Masumpamasenga, Silekanduku zinobulongwe, Nina besizwe sikaMatiwane, USozisela kaMasumpa noTshaninina bebutho likaSangweni Uzikhali ezingalingani nezamaxhegwana Sangw’ elibanzi elingawelwa ngabantukazana ngoba livalwe ngezihlangu zamadoda, Luwelwa Izinkonjane ngoba zona zihambela phezulu! iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Izithakazelo zakwaNgcamu

Ngcamu! Mkhabela, Shozi, Gaba, Mlothswa, Maphalala njengophoko, Lokoza! Maloko Mzilankatha, Shelembe, Kwadlula intuthwane ithwele kwadlula engathwele, Ncube, Khambule, Mpangazitha! Mathula kamjezi, Ngcamu ombewumbili njengodlubu luka mbokazana. Mkhathini! iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Izithakazelo zakwaCele

Ndosi, Nombedu, Khumbuza, Nkomo kayivuswa, Nkom’ isengw’ ilele, Wayisenga imile iyakhahlela, Siqunga esihle esingahlalwa nyoni, Siqunga esizalela amasakabula Mkhokheleli owakhokhela isizwe ekugqilazweni, Dubandlela, Vico akagezanga, Obuye nensil’ emfuleni, Ngob’ ethemb’ ukugeza ngobisi, Magaye, Magaye ongangolwandle! iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Izithakazelo zakwaKhumalo

Mntungwa,Mbulaz’ omnyama,Nina bakaBhej’ eseNgome,Nin’ enadl’umuntu nimyenga ngendaba,Nin’ enadl’ izimf’ezimbili ikhambi laphuma lilinye,Lobengula kaMzilikazi,Mzilikazi kaMashobana,Shobana noGasa kaZikode,Zikode kaMkhatshwa,Okhatshwe ngezind’ izinyawo nangezimfushanyana,UMkhatshwa wawoZimangele,UNyama yentini yawoZimangeleMabaso owabas’ entabeni kwadliwa ilanga lishona,BaNtungw’ abancwaba,Zindlovu ezibantu,Zindlovu ezimacocombela,Nin’ abakwaMawela owawel’ iZambezi ngezikhali,Nin’ abakwaNkomo zavul’ inqaba,Zavul’ inqaba ngezimpondo kwelaseNgome zahamba,Nin’ enalukudl’ umlenze kwaBulawayo,Mantungwa Aluhlaza,Mantungwa Amahle,Bantwana benkosi,Nin’ abakwaNtokela,Inkubele abayihlabe ngamanxeba,Abakhule ngezinyawo ezimfishanyana nezimaqhukulwana,Inyang’ abathe … Read more