Umlando wakwa Ngobese

Abantu bakwaNgobese babehlala emgedeni eNtabantuzuma, kwathi lapho sekudingeka ukuthi bakhishwe emgedeni, kwahlatshwa inkomo ngethemba lokuthi izobaheha baphume. Kodwa lutho abaphumanga. Kwaphinda futhi kwazanywa, abaseMaqungebeni bashisa amafutha empisi, nalapho futhi abazange baphume abakwaNgobese emgedeni. Kwaze kwathi langa thizeni-nje baphuma. AbaseMaqungebeni bahlalisana kahle nabantu bakwaNgobese ababephume emgedeni. Ukuhlukana kwabakwaNgobese nabaseMaqungebeni Kwabe-ke sekudingeka ukuthi ubani ozobusa phakathi kwalabobantu … Read more