Umlando wakwa Ndlovu Clan Names

Abantu bakwaNdlovu baphansi kwabantu ababekhuluma ulimu lwesiNguni olubizwa ngokuthi Sutoid, lokhu okusho ukuthi babengekho ngaphansi kwamaNguni akhuluma isiLala. Lezilimu zombili zihlukene ngendlela ezazikhulunywa ngayo. Lokhu wawukuzwa uma abantu bephimisa amagama bekhuluma. AbakwaNdlovu bahlukene njengoba kukhona abangabeSuthu abango Tlou okusho igama lesilwane indlovu. Bese kuba khona oNdlovu abangamaNguni lapho ke ngoGatsheni, kube noNdlovu-Gabula abangaKalanga, kubeno Ndlovu-Gegana abangabeNguni, kubenoNdlovu-Mthombeni abangabeNguni. Lokhu kusho khona ukuthi sikhulu isihlahla somlando wakwaNdlovu futhi sinamagatsha amaningi ahlukene.

Kunzima ukuthola ukuthi abakwaNdlovu bafike kanjani endaweni yaseNkandla futhi besuka kuphi. Kepha siyathola uma sibheka umlando ukuthi babe ngaphansi kwesizwe samaChunu khona eNkandla. Labantu bakwaNdlovu bangaphansi kuka Mpongo ezalwa nguZingelwayo yena ezalwa uLamula yena ezalwa uGatsheni. Siyathola nokuthi oNdlovu baseNkandla babakhelene nabantu bakwaMkhize kaMavovo eQhudeni eNkandla bephuza umfula iNsuze. Ukuhlala kwabo ngaphansi kukaMacingwane kwagcina kubadalele amazinyo abushelelezi njengoba kwabhedluka izinsolo zokuthi uMpongo wabe ekhunkula. UMacingwane lokhu wayekusho ngoba nakhu uMpongo efuye izinyoni ezimbili ezifana nokhozi. Lokhu kwadala ukuba abantu bakwaNdlovu bedle phansi bayokhonza kwaMkhize kuZihlandla ngenxa yokwesaba uMacingwane.

Ngenkathi abakwaNdlovu beyohlala kwaMkhize babe beholwa nguNgema oyindodana kaMpondo. UNgema yena wazala u uNogwiyela, yena wazala uMdingi. UMdingi yena wasuka eNhlazuka wayokwakha eMngeni. Ngokuhlaselwa kwabo nguMacingwane baze bayokhonza kuZihlandlo, bazibona bengasenaboya. Nangokuhlaselwa kukaZihlandlo nguDingane kanti nguyena obese ebafukamele, babona ukuthi uboya babo obungamandla abo, bazibiza ngokuthi bangabakwaBoya beNyathi, obuthi busongwa bube busombuluka. Kuthe lapho besathi benethezekile kwaMkhize, kwasuka inkosi yakwaZulu uDingane yahlasela uZihlandlo yambulala balibhekisa ngaseNingizimu, baze bayofika egqumaneni laseNhlazuka eduze nomfula iLovu. AbakwaMkhize base beholwa yindodana kaZihlandlo uMsengi.

Behlaselwa iLembe

Ngonyaka ka-1820 bazithola sebekwenye inkinga emva kokuhlaselwa amabutho kaZulu kaShaka, okuthe ngokuhamba kwesikhathi bagcina bezinikele ekuphathweni ubukhosi bakwaZulu. Noma iSilo uShaka saba nobubele kepha akubanga obesikhathi eside ngoba phela uShaka wabuye washintsha umqondo. Wathi uNkuna okwase kunguyena kuphela osele wasebukhosini begatsha laseMvoti kwabase maSomini wathi akadliwe ngejozi. Kuzokhumbuleka ukuthi iNkosi uShaka yona izizwe ezinqobile yayizifaka ngaphansi kobukhosi bakwaZulu zibe into eyodwa noZulu.

ILembe lalikholelwa kakhulu ekuhlanganiseni izizwe izenze zibe ngaphansi kobukhosi bakwaZulu. Siyathola nokuthi laze lazama ngisho ukufaka abeSuthu ngaphansi kwaso kepha njalo kuhlezi kunezi nqinamba. Okwaba kuyinkinga enkulu kwakuyikhona ukuthi wayethi njalo uma eyiphaka kuyohlaselwa bona abeSuthu kube nenkungu embi ezintabeni la ababesuke becashe khona. Amabutho kaShaka ayengababoni nhlobo abeSuthu uma sebesokhalweni impi isiphisele, kodwa abeSuthu babebabona bavele bame phezulu entabeni bagingqe amatshe afe amabutho kaShaka.

Lokhu kwagcina kwenze iSilo ukuba sicabange isu lokuthola inyanga okuyiyona eyayithaka lentelezi yenkungu. Nebala ke wakhipha umlayezo kumabutho akhe ukuba kumele kubanjwe noma oyedwa wesizwe sabeSuthu. Inhloso yalokhu ingoba iSilo sasifuna aphenywe khona ezosho ukuthi ibhace kuphi inyanga yabo yenkungu. Nangempela bamthola bandla umSuthu bathi ukumjezisa kancane waze wayoyikhomba inyanga yabeSuthu lapho yayicasha khona, bayithola emgedeni ihleli babuya nayo-ke lenyanga. Igama lenyanga yabeSuthu eyayibathakela amakhubalo kwakunguTlou, phecelezi Ndlovu ngesiZulu, lo owayedidiyela amakhubalo anzima abeSuthu. Esebanjiwe uTlou wabe eseyiswe khona esigodlweni sikaShaka nokuyilapho abe esethakela khona.

Kwahamba isikhathi uShaka wamuzamela intombi ngoba wayesefa uNdlovu umuzwangedwa, kuthiwa-ke wamnikeza intombi eyayisikhulile. Kwakukhona nezinsolo zokuthi yayingaphilile nakahle kepha yakwazi ukuzalela uTlou indodana. Lokhu kwamthusa okaSenzangakhona, wagcina waphimisa amagama athi “Ninamanga uthol’dala kukhona lapho lingakhipha khona?” yamangala iNkosi ukuthi kukhona uthi olungaphuma kulomuntu owase esengumgedle ewuganisele uTlou, igama lalendodana kwagcina kunguyena uThol’dala.

UTholidala ukhulele eMalimede (Melmoth) ngaphansi kweNkosana yakwa Biyela, uMkhosana Biyela. Bakha lapho kuze kube imanje basatholakala abantu bakwa Ndlovu. Akusibona bonke abantu ababehambisana nokukhula kombuso wakwaZulu uholwa iLembe. INkosi uMacingwane kaJama wasemaChunwini kanye neNkosi uNgoza Mthembu benqaba ngoba bethi ngeke bakhonze umfana bona ngoba bawontanga benkosi uSenzangakhona uyise weNkosi uShaka. Ukukhonza kwabakwaNdlovu bekhonza iSilo uShaka kwabangela amazinyo abushelelezi.

Leave a Reply