Umlando wabantu bakwaXimba

Abantu bakwaXimba baphuma kuNyawo owayenamadodana amaningi okwathi uma esekhotheme kwaba nombango, lawomadodana agcina-ke esedube ikhaya. Ngokwezigaba zabeNguni abantu bakwaXimba bona bangaBaMbo Nguni yize noma sebegcine kungathi sebengabeSuthu. Lokho kwenziwa wukuthi ngesikhathi sezimpi kunengxenye yabo eyafuduka yaze yayofika ebaSuthwini kwaze kwagcina sengathi sebengabeSuthu. Lokho kwakungesiyo into engavamile. Ziningi izizwe noma abantu ababalekela izimpi abayaye bagcine sebekhosele … Read more

Izithakazelo zakwaMlaba

Ximba, Mabhoyi, Nodlela, Mbewumbili, abanye bamhlophe abanye babomvana, Nina enacaba isicaba ngokucazelana, Msuthu Dumakude Sambane phuma ehlathini kwenile kulele izingwe nezingonyama Mthandi wabantu bengamthandi bethi bayamthanda kanti bayamkhohlisa Njono wena waseMdlangweni! iAfrika