Sesha

Ukuhlambulula Idlozi Ngenkolo YamaNazaretha

Ngibe nengxoxo noMnumzane Bongani Dube owazalwa ngo 1963 Novemba 11, ezalelwa endaweni yaseNdwedwe esigodini sakwaHlophe eduze nomuzi wakwaShembe, Ehhomisi. Manje usehlala endaweni yaseNanda, eCongo. Ukuhlambulula izidalwa noma idlozi yilapho usuke ugeza abantu bakini abangasekho emhlabeni. Ngokwenkolo yamaNazaretha kuthiwa uyazihlambulula. Inhloso yokuthi izidalwa zihlanjululwe ukuthi azize kahle kulowomuntu, okuthi uma ngabe enza umsebenzi izinto zakhe zilunge … Read more

Umlando wakwaShembe

Abantu bakwaShembe baphuma kubantu bakwaKhumalo. Lokho kuchaza ukuthi abantu abakwaShembe bangaMaNtungwa Nguni ngokwezigaba zabeNguni njengabo abantu bakwaKhumalo. KwaKhumalo baphuma kuMzazela indodana kaMagawozi endlini yaseNgome. UMagawozi wazala uBheje noMzazela. UMzazela lona wayebuye aziwe ngelikaShembe. UMzazela lona simthola esakhe laphaya phesheya kofula iSikhwebezi osekuyizwe eliphethwe ngabantu bakwaNdebele. Igama lomuzi wakhe kwakus’Entandabathakathi. Futhi -ke uMzazela wayeyisangoma esaziwayo ngamakhathakhatha. … Read more

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.