Sesha

Ukuhlambulula idlozi ngokwenkolo yamaNazaretha

Ngibe nengxoxo noMnumzane uBongani Dube owazalwa ngo 1963 Novemba 11, ezalelwa endaweni yaseNdwedwe esigodini sakwaHlophe eduze nomuzi wakwaShembe, Ehhomisi. UMnumzane uBongani Dube manje usehlala endaweni yaseNanda, eCongo. Ukuhlambulula izidalwa noma idlozi yilapho usuke ugeza khona abantu bakini abangasekho emhlabeni. Ngokwenkolo yamaNazaretha kuthiwa uyazihlambulula. Inhloso yokuthi izidalwa zihlanjululwe wukuba zize kahle kumuntu, kuthi uma ngabe enza … Read more

Umlando wakwaShembe

Abantu bakwaShembe baphuma kubantu bakwaKhumalo. Lokho kuchaza ukuthi abantu abakwaShembe bangaMaNtungwa Nguni ngokwezigaba zabeNguni, njengoba kunjalo ngabantu bakwaKhumalo. Kubantu bakwaKhumalo abakwaShembe baphuma kuMzazela indodana kaMagawozi endlini yaseNgome. UMagawozi wazala uBheje noMzazela. UMzazela lona wayebuye aziwe ngelikaShembe. UMzazela lona simthola esakhe laphaya phesheya komfula iSikhwebezi osekuyizwe eliphethwe ngabantu bakwaNdebele. Igama lomuzi wakhe kwakus’ Entandabathakathi. UMzazela wayeyisangoma … Read more

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.