Idlozi elibi/Umdliwa

Amadlozi ayahlukana ngokwemisebenzi yawo. Kukhona amadlozi akhanyisayo ekhaya enze izinto ezinhle, kuqhakaze ekhaya. Bese kuba khona nawo ke lawa aletha isihlava esibi ekhaya izinto zingahambi kahle, kulale ikati eziko impela. Ngisho emasimini kube nesikhowane kungalungi lutho kokutshaliwe. Umdliwa ke ilamadlozi asekhaya afika nesinyama kungalungi lutho egcekeni. Kuyaba umuntu wasekhaya owashona ngendlela ethile noma ngesikhali wangagezwa, … Read more

Abaphansi

Ziningi iziqeshana lapho sikhuluma khona ngezinto zesintu ezithinta amasiko, imigubho kanye nemikhosi yakwaZulu. Izinto eziningi zesiZulu zithinta kakhulu abaphansi noma amaDlozi njengabantu abangasekho kodwa abasiqaphile ekuphileni kwethu kanti ke futhi esiphinde sibike kubo izimfuno zethu zemihla ngemihla kanye nokucela ubuhlakani bokuxazulula izinkinga esibhekana nazo nsuku zonke. Abaphansi Abaphansi¬† imimoya yabomuzi¬† abangasekho emhlabeni, kanti ke leligama … Read more

Ukuhlukana kwedlozi

Ngokwenkolelo yesizwe samaNguni idlozi lehlukene ngokwezigaba, kodwa ngokujwayelekile abantu abaningi bazisa idlozi kakhulu ngomsamo nabaphansi. Idlozi lomndeni/ ngokwesibongo Lapha sisuke sikhuluma ngabaphansi, abangasekho, abaphila ngokukamoya kodwa abake baphila emhlabeni. Kunenkolelo yokuthi ngemumva kwethuna baye basondelane noMvelinqangi. Bona sixhumana nabo ngokushisa impepho emsamo sikhulume nabo ngomlomo, ukubenzela nokugcina amasiko ngokuhluka kwezibongo kanye nosizo oluvela kubelaphi bendabuko … Read more

Ukuthetha Idlozi II

*Isexwayiso: Okubalulwa ngezansi yilokho abanye babantu basemandulo ababezikhethela khona njengendlela yokuphila. Okuningi kwako sekuguquke futhi sekubhekwa ngamanye amehlo namuhla futhi kwamukeleka ngendlela ehlukile kunaleyo yasemandulo. Engosini eyedlule sike sabhunga ngomlando wokuthethwa kwedlozi noma sithi nje ukuphahla. Kulelo khasi besisika udlube ekhasini senama ngakho ukuthi indaba yokuthethwa kwedlozi emsamo iqale kanjani ngoba yayikade ingashiselwa impepho emsamo … Read more

Ukuthetha idlozi

Izinto zamasiko zihlale zihlale ziguquke ngakho ukuhamba kweminyaka, ngoba lokho kusho ukuthi uzalo olusha lufika nezindlela ezintsha zokwenza izinto eziphathelene nawo amasiko nemigubho yawo. Lokhu kusho ukuthi nasemandulo bezikhona izinto ebezenziwa khona ezingasenziwa manje, kanti-ke futhi kukhona nobekusho osekwenziwa manje phambilini obekungenziwa. Angeke sigxile kakhulu ebuhleni nasebubini bokuguqula izinto zamasiko ngoba phela izikhathi zokukhulu nazo … Read more

Ukugcagca

Ngokosiko lwesiZulu ukugcagca kuqala uyihlo wakho ebe engakagcagci akuvumelekile ngoba lokho kokhokho bakho kusho ukuthi nguwena osuyindoda, okwenza kube sengathi umuzi wakini usungowakho, okungasho ukuthi uyihlo yena useyingane. Ngenxa yaleso sizathu kuyaye kuthiwe uma usufuna ukugcagcelwa, kumelwe kuqale uyihlo kuqala, uma engasekho esadlula emhlabeni engagcagcanga kumelwe uqale ngokwenzela uyihlo usiko olumelele ukugcagca bese kuthi kamuva-ke … Read more

Ukuhlambulula idlozi ngokwenkolo yamaNazaretha

Ngibe nengxoxo noMnumzane uBongani Dube owazalwa ngowe-1963, umhla we-11 kuLwezi, ezalelwa endaweni yaseNdwedwe esigodini sakwaHlophe eduze nomuzi wakwaShembe, Ehhomisi. UMnumzane uBongani Dube manje usehlala endaweni yaseNanda, eCongo. Ukuhlambulula izidalwa noma idlozi yilapho usuke ugeza khona abantu bakini abangasekho emhlabeni. Ngokwenkolo yamaNazaretha kuthiwa uyazihlambulula. Inhloso yokuthi izidalwa zihlanjululwe wukuba zize kahle kumuntu, kuthi uma ngabe enza … Read more