Amakhaya Amalobolo IJiki lamaPiki Imbeleko Imicimbi Imicimbi yesintu Imishado Izaga Izibongo Izigodi Izinkolelo zesintu Izisho Shembe Ubungoma Ukugana Ukuhlolwa kwezintombi Ukulandwa Ukulobola Ukungeniswa kwedlozi Ukungenwa komuntu wesifazane Ukuthelelana amanzi Ukuthwasa uMabo uMembeso Umemulo Umendo Umsamo Umshado

Sesha

Ukuhlambulula Idlozi Ngenkolo YamaNazaretha

Ngibe nengxoxo noMnumzane Bongani Dube owazalwa ngo 1963 Novemba 11, ezalelwa endaweni yaseNdwedwe esigodini sakwaHlophe eduze nomuzi wakwaShembe, Ehhomisi. Manje usehlala endaweni yaseNanda, eCongo. Ukuhlambulula izidalwa noma idlozi yilapho usuke ugeza abantu bakini abangasekho emhlabeni. Ngokwenkolo yamaNazaretha kuthiwa uyazihlambulula. Inhloso yokuthi izidalwa zihlanjululwe ukuthi azize kahle kulowomuntu, okuthi uma ngabe enza umsebenzi izinto zakhe zilunge noma abenezinhlanhla. Uthi uBongani Dube uma izidalwa zakho noma zakini zingcolile ziza kabi kuwena uma wenza umsebenzi. Lezidalwa singabala abantu bomndeni abahamba bexabene kwenzeka ngoba kwakukhona ingxabano emndenini kwaze kwaphetha ngokuthi angabikhona ofuna ukwehlela ngezansi. Ngesinye isikhathi kubekhona abahamba emhlabeni belimele bonke labantu basuke befuna ukuhlanjululwa noma ukugezwa. Kuphinde kube khona labantu emndenini abacwiya izidalwa. Uma umuntu ecwiya izidalwa usuke efuna ukuthi konke okuhle kuze ngakuye. Uma omunye enza umsebenzi zonke izinhlanhla ziya ngakulowo owazicwiya kuthi wena owenzile umsebenzi kuza amabhadi kuwena.

Kuthiwa uma sekwiyinhlangano kufanele uhambe kuqala uyonikela ebandleni laseKuphakameni. Unikelele izidalwa zakini uzihlambulule. Kubalulekile ukuthi zibizwe ngamagama njengokuthi kushiwo ukuthi kunikelelwa abahamba bexabene ukuthi bazwane, nabahamba belimele engabe yisibhamu noma ukugwazwa uyabahlambulula nabo. Kanye nabangezi kahle uyabahlambulula njengalaba abasuke sebathathwa. Kuphinde kukhishwe isilwane sokubanikelele esiyimbuzi khona ebandleni. Isilwane sisala khona lapho eKuphakameni, ziyahlanjululwa ngaphambi kokuthi zidayiswe. Uma usuzokwenza ekhaya ucela ubaba waseKuphakameni azonihlambulela ekhaya. Kuba ubaba okwaziyo, kufanele ambathe ingubo emhlophe yamaNazaretha. Ingubo le emhlophe iyona ekhanyisayo ngoba uyena osuke ehola phambili umndeni lowo. Akayishisi impepho kodwa uyabatshela abomndeni ukuthi benzeni ngoba akazi lutho ngedlozi lakulowomuzi.

Iyashiswa impepho umuntu omdala walapho ekhaya, akhiphe izidalwa ngaphandle kwesango. Ubaba omdala womndeni uphatha ihlamvu lephangazana okuyiwo azokhipha ngawo izidalwa. Kuyaphunywa endlini yempepho nawowonke umuntu kuphunyelwe ngaphandle komuzi. Kufikwe ngaphandle komuzi kumbiwe umgodi, kuphethwe isilwane esincane imbuzi. Kuzoshiswa impepho futhi kukhulunywe namadlozi bawatshele ukuthi bayawahlambulula, ezimbi izidalwa azisale ngaphandle komuzi uma zingahlambululekanga kodwa ezinhle azingene ngaphakathi. Izoshiswa impepho, kunqunywe imbuzi kukhishwe umswane negazi kufakwe emgodini kanye nenyongo kugqitshwe. Ubaba waseKuphakameni uqale ahlambulule ngamanzi abusisiwe bese kubuyelwa ngaphakathi. Bese beyangeniswa ngembuzi enkulu kuthi ihlamvu lisondezwe emlonyeni wembuzi, kuyakhulunywa ukuthi aseyangeniswa ngaphakathi amadlozi.

Sekuzofikwa ngaphakathi kukhishwe izicephu esobaba nesomama. Esobaba sizoba ngasohlangothihni lobaba ngakwesokudla kuthi esomama siba ngasohlangothini lomama ngakwesokunxele. Izicephu, izitsha bese kuba khona imbuzi yokubadlisa noma ukubanika isithebe. Kuzokhishwa umhlwehlwe nomdikizo kufakwe emalahleni kushiswe kanye nempepho ndawonye. Leyonyama kayidliwa ngalelolanga ize idliwe ngakusasa. Ngoba amadlozi amanye asuke engakafiki ngoba kuthiwa awuwazi ukuthi afika nini. Kuyenzeka kube khona ogogo, omkhulu, okhokho. Labantu basuke behamba kancane kufanele kudle bona kuqala. Abomndeni kanye nomakhelwane bayidla ngakusasa ngoba izingane azidli nabantu abadala. Izinto zibe sezilunga nezidalwa zisuke sezigezekile.

Nqobile Mdabe

10 thoughts on “Ukuhlambulula Idlozi Ngenkolo YamaNazaretha”

 1. thokozani ngicela ukubuza uma ugula izigulo eziningi ungapholi nesikhumba sihlala sinezilonda ngathi umbandami siyaluma bese uma uyohlola kuthiwa unedlozi nesithunywa kodwa awuphuphi lutho uma uthi uyothwasa akwenzeki lutho. kuyini ongakwenza ukuze ubone ukuthi unedlozi nesithunywa.

  Reply
 2. Umsebenzi lona bekungathi owembuzi, bekugcwele nje abantu abaningi ekhaya nami ngimatasa kakhulu. Kuthe singithi ngiyaphumula nami ngiyadla ngabona omunye nje umama uyezwana kakhulu nomawami esaphila kodwa manje akasangikhulumisi, elokhu engimemeza nje efuna lokhu nalokhu ngenkani nenzondo kimi, kanti kuzongena futhi omunye aweyemngani wami kudala naye esingasazwani kahle, wangena ekhishini wathi ngimphakele. Ngavele ngahlala phansi angamnaka, ngazidlela ipapa noshatini ngoba inyama isiphelile

  Reply
 3. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha sijahwa yizinyoka eziningi, zibe mnyama nemibala esilver. If one inhlwathi igwinya umuntu bese ziyahamba. Kanti futhi ngiphinde ngiphuphe izinja zakamakhelwane, nokuphupha kunomsebenzi ekhaya. Umsebenzi sengiwuphuphe izinsuku zilandelana

  Reply
 4. Ameen
  Ngicela ukusizwa ngibenesibonakaliso kufika umkhulu ethi kumele ngimukele isithebe sakhe esisesangweni, isikhathi sesifikile ukuthi ngiyokhuphula isithuywa eKuphakameni.
  Angibonge ngisalindile Ameeen !!!

  Reply
  • Ulwazi esinalo yilolu osulufundile lokuhlambulula idlozi ngenkolo yamaNazaretha. Mhlawumbe uma liphindaphinda leliphupho lakho, thintana nabaholi noma abashumayeli nabafundisi basebandleni lakho ukuze bakuchushise, cishe bazoqonda ngokufuneka ukwenze. Sikufisela inhlanhla nempumelelo.

   Reply

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.