Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

Amaphupho ngenyoka

Ukuphupha inyoka noma izinyoka

Ukuphupha izinyoka akusiyo neze into ethokozisayo, kuchaza ukuthi kusuke kukhona isitha esikulandelayo. Futhi kuya ngokuthi iyiphi inyoka oyiphuphile. Isibonelo nje uma uphupha inhlwathi – lelophupho lisuke liqondene nabantu abadala, amathongo noma phecelezi amadlozi. Ukuphupha imfezi khona kusho ukuthi kukhona umuntu ozenza umngani kuwe ebe ekuxokizela, okusho ukuthi kunomuntu oseduze kwakho oyinyoka.

Uma uphupha izinyoka bese kuvela nomuntu kulelophupho, kusho ukuthi naye lowomuntu uyathinteka kulezozitha obhekene nazo.

Ukuphupha inyoka yabathakathi, okuyinyoka emnyama enomgogodla omhlophe, lokho khona kusho ukuthi kukhona umuntu okhunkula ikwenu noma ikini ngenyoka, lowomuntu esebenza ngokuthumela yona leyonyoka oyiphuphile ukuthi izothakatha.

Kanti ke okunye uma uphupha ubona izinyoka nje kukhomba ishwa ekusaseni lakho, lokho kufakazelwa wuhlobo oluthile lwenyoka eqondene nabadala esuke isho ukuthi amadlozi akuthukuthelele futhi othile uzokukhaphela ikakhulukazi uma inyoka ikhuluma.

Omunye angathi: “Ngiphuphe ngibona inyoka ensundu ihamba iya ngapha nangapha, kuthe kusenjalo kwaqhamuka emnyama yona izihambela kahle” – Leliphupho lisho ukuthi kukhona isitha esikugadlayo kodwa ke ithongo lakho liyakuvikela.

Ngokujwayelekile amaphupho ngenyoka axwayisa ngesitha kepha akuhlale kunjalo ngaso sonke isikhathi. Izinyoka ezifana nomdlume, ibululu, umzondo kanye nempumputhe azikhombi isitha. Lezi yizinyoka ezingenabo ubungozi obungafaniswa nobesitha, zona zikhomba inhlanhla engase ikwehlele esikhathini esifushane esizayo. Imvamisa leyonhlanhla isuke izovela ngomuntu ongesiye owasekhaya.

72 thoughts on “Amaphupho ngenyoka”

 1. Ukuphupha ngibhukuda emfuleni ngamanzi ahlanzekile kukhona inhlwathi enombala ophuzi kanye nonsundu ihleli emanzini ingenzi lutho

  Reply
 2. Sanibonani mina ngiphuphe inyoka enkulu ebisemanzini amanzi abengangcolile inyoka ibinemibala eyellow

  Reply
 3. Thokoza ngiphuphe inyoka enkulu emhlophe eyingwe ngaphansi ngoku black and white ingijaha ngabaleka ngangena emfuleni obuhamba kodwa ngakwazi ukuphuma nganyuka ngehlane ngaqhamukela emzini omkhulu ono round bodwa ngasenhla kwezindlu bekunomfula omkhulu ocwebile omile ongahambi ngayifica ing’linde khona ngabaleka ngangena kwenye indlu ewu round ngafike ngazisonga ngengubo yokulala ngithi ngenzela ukuthi uma ing’bamba ngingezwa kakhulu…yangena yafaka isandla sami sakwesokudla emlonyeni wayo yayisithi…ubaba wakho ucushiwe baqedile ngaye kuncono ngik’thathe wena ubuyele kimi..ngabe kusho ukuthini?

  Reply
 4. Ngphuphe ucc wami ephuma toilet ezinyawen zakhe kwadlula inyoka igijima, kusenjalo kwaqhamuk enye yona ibigxuma oko fish uyangena ehlathin eyesthathu ibingasendlini umama ezama kuyishaya yanamathela engalwen wayidacaza phansi ngase ngphaphama

  Reply
 5. Ndiphuphe ndilunywa yi nyoka emnyama bu dark grey, indilume apha emveni lwesandla ndaze ndaphuma igazi, ndithe ndisabalekiselwa esbheedlela ndothuka kwaye isandla sam besi ndindisholo ingaba kuchaza ukuthini lokhu

  Reply
 6. Sanibon ngiphuphe izinyoka eziluhlaza zinobumhlophe luqale encan yalwa ngaythela ngento emhophe engath usawoti yafa kwase kuphum enye ngob bengath zibhanqen emva kwalokh kwaqhamuk enkul yalwa nami yaze yakhiphela ukungcola kwayo kimi ngaphuza ubisi lwebele kwaphela

  Reply
 7. Sanibona mina ngiphuphe umfanyan nj omncane engishaya ngesagila esikhulu ohlangothini kwathi kusenjalo kwavele kwaqhamuka lenyoka eno msila okhalayo yasihubha kodwa yagcina ingasificanga

  Reply
 8. Ngimphuphe shawa nyoka yajike yaphenduka umuntu wesilisa yabanjwa u sisi engizwana naye kwezothando wahleka mvakwalokh bahamba… Ngabe lichazani leli phuph?

  Reply
 9. Ngibe Nephupho Namuhla ekusen elenyoka , njengomuntu ongawaz’ amagama ezinyoka ngicela ukuchazelwa ngoba kusendawen’ ewumfula futh bamile abantu bayingungile iphakath emfuleni .. emuva kwalokho oyedwa ath akungabalekwa ngoba izogadla , ngok’thuka ngiphume ngemuva kwabantu iskhashana nje ngbalekile ngizwe kukhalwa uma ngbheka lenyoka ibambe okubukeka njengezingane ezisencane lapha ko 4-5 years … uma ngingachazeleka nje lapho ngingathokoza ngoba ngithukile kakhulu

  Reply
 10. ngiphuphe ngijahwa izinyoka eziningi ezincane, kant ngizobaleka ngingene kumuzi womuntu olaphayo ,athi bafuna ukungibulala waath kodwa uzobashintsha umqondo.

  Reply
 11. Sanibona

  Ngiphuphe sithole inyoka efile nabanye abantu ebengihamba nambo.. Inyoka leyo ibi nama spots Grey and white. Uma sithi siyoyilahla engoyini.. Emuva kwesikhashana siyilahlile khona.. Sizimele sixoxa eceleni kwawo kwase kuzwakala umsido kulowomngodi.. Kwase kuphuma izinyoka eziningi ezinhlobonhlo zasijimisa.

  Ingabe lichazani lelophupho

  Reply
 12. Ngiphuphe ngihamba nozakwethu washaywa inyoka emnyama waze wasizwa ukuysusa kuye isimlumile kwakhona abaysusayo kwaba nzima ukuysusa kodwa kuye emzimbeni

  Reply
 13. Ngiphuphe inyoka eluhlaza encane ingena emkhathi wami nalona engithandana naye bengzama ukuyikhahlela isuke ngphindze ngyibone seyvela emnyango nghlale isivalo solo ngzama ukuyisusa
  , ngcine ngingasayboni ngathi ibisibalekile.

  Reply
 14. Ngiphuphe inyoka e grey and naive izula Zula endlini neSocabubabu esinophoyzini ngath ngyayishaya kwashayek iscabucabu yona yabalek yacasha khon endlin

  Reply
 15. Nina abendlovu enamandla nina bakaPhunga noMageba nina abeqhawe elathwala inkomo iphila saka ngiyakhuleka kini ngithi Sanibonani

  Ngiphuphe ngihlaselwa yinhlwathi le ngathi ithi ayibe mhlophe or enemibala oyela kophuzi(Yellow) ithe uma igxuma ithi iyangibamba, ngaybamba ekhanda ngaycindezela ogodweni ngadonsa ucelemba ngaynqamula ikhanda yafa kodwa ngibone ngathi bekunabantu abagcine sebengbambele umzimba wayo ngenkathi ngiynqamula ikhanda ngocelemba

  Reply
 16. Ngiphuphe izinyoka ezintathu sifuna ukuzibulala kodwa kumele iround ukuze iphume emgodini zibe seziyabanjwa zabulalwa bezintathu

  Kube sekuvela isoka lami lithi bokungamel ngibe khona ekubulalweni kwazo ngoba izingane zalezinyoka zizo ngilandela q

  Reply
 17. Ngiphuphe izinyoka ezincane eziningi, yonke indawo lapho ngihamba khona, ngisho nasekhaya, izinyoka ezinga pheli, zigcwele ngisho nasemoyeni

  Reply
 18. Ndiphuphe inyoka eyellow kodwa inamabala kodwa intloko yayo ayiqheleki ize ibenomlomo obomvu

  Reply
 19. Sawubona

  Ngiphuphe crocodile enkulu elingana nomfula walapha engihlala ngakhona.Beyiphuma emanzini bonke abantu babaleka,kodwa mina nganikwa icebo lokusinda ngaphandle kokubaleka.

  Reply
 20. Ngiphuphe ngibona inyoka emnyama ngasengiyayitsha ngetshe yase yangigijimisa yona beyihamba phansi mna ngisemoyeni

  Reply
 21. Ngiphuphe ngilele nenyoka iphezulu kumina ngingakhoni kunyakaza ngizwa isisindo sayo nokuthi ingihambaphi

  Reply
 22. Ngiphuphe inyoka ephuzi inamabala amnyama ifuna ukungena endlini ngabaleka mangivala umnyango ungavaleki ifune ukungena ngenkani ngayishaya yagcina ngokuma emnyango. Ngabe kuchazan

  Reply
 23. Ngiphuphe ngiphuziswa inyongo yenyoka ekade iqhamuka sihamba hlathini bayishaya yaze yafa baqeda bayidlinza

  Reply
 24. Nginokuphupha izinyoka zonke izinsuku,kodwa azifani akubi inyoka eyodwa,ngiyiphupha isendlini ezintingweni sometimes ishiye ngisho umebuzo kdwa I’ve ikhona nayo,nenye engiyiphuphe ezintingweni futhi eyingwe endlini yakhenhla.ngyacela usizo ngencazelo sengiqala ukuhlukumezeka ilamaphupho ezinyoka

  Reply

Leave a Reply