isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngenyoka

Ukuphupha inyoka noma izinyoka

Ukuphupha izinyoka akusiyo neze into ethokozisayo, kuchaza ukuthi kusuke kukhona isitha esikulandelayo. Futhi kuya ngokuthi iyiphi inyoka oyiphuphile. Isibonelo nje uma uphupha inhlwathi – lelophupho lisuke liqondene nabantu abadala, amathongo noma phecelezi amadlozi. Ukuphupha imfezi khona kusho ukuthi kukhona umuntu ozenza umngani kuwe ebe ekuxokizela, okusho ukuthi kunomuntu oseduze kwakho oyinyoka.

Uma uphupha izinyoka bese kuvela nomuntu kulelophupho, kusho ukuthi naye lowomuntu uyathinteka kulezozitha obhekene nazo.

Ukuphupha inyoka yabathakathi, okuyinyoka emnyama enomgogodla omhlophe, lokho khona kusho ukuthi kukhona umuntu okhunkula ikwenu noma ikini ngenyoka, lowomuntu esebenza ngokuthumela yona leyonyoka oyiphuphile ukuthi izothakatha.

Kanti ke okunye uma uphupha ubona izinyoka nje kukhomba ishwa ekusaseni lakho, lokho kufakazelwa wuhlobo oluthile lwenyoka eqondene nabadala esuke isho ukuthi amadlozi akuthukuthelele futhi othile uzokukhaphela ikakhulukazi uma inyoka ikhuluma.

Omunye angathi: “Ngiphuphe ngibona inyoka ensundu ihamba iya ngapha nangapha, kuthe kusenjalo kwaqhamuka emnyama yona izihambela kahle” – Leliphupho lisho ukuthi kukhona isitha esikugadlayo kodwa ke ithongo lakho liyakuvikela.

Ngokujwayelekile amaphupho ngenyoka axwayisa ngesitha kepha akuhlale kunjalo ngaso sonke isikhathi. Izinyoka ezifana nomdlume, ibululu, umzondo kanye nempumputhe azikhombi isitha. Lezi yizinyoka ezingenabo ubungozi obungafaniswa nobesitha, zona zikhomba inhlanhla engase ikwehlele esikhathini esifushane esizayo. Imvamisa leyonhlanhla isuke izovela ngomuntu ongesiye owasekhaya.

 

323 thoughts on “Amaphupho ngenyoka”

 1. Ngiphupha izinyoka ezimbili zimhlophe nobumnyam eyodwa ngythola ngase mnyango ngimemeze munye mfo Sebenza naye iphume kancan isheshe Mase ngaphandle bese phuma enye phansi kombhede Mino laka kodwa ayikhonanga kungiluma iphume nayo

  Reply
 2. Hi, ngcela ukubuza kuchazan ukuphupha inyoka enkulu ngangomuntu fut emfushane isesibayeni senkomo ihleli ikubuka fut ingwevu ekhandalayo, maujikela phambi kwendlu ubone ebrown inyoka istripes ngokumnyama phezulu uyisikaze ibaleke.

  Reply
 3. Sawbona mina ngiphupe umgodi omdala kodwa lomgodi besingazi kuth unani phakathi ngoba hlezi izinkukhu zinyamalala kuthe kusenjalo ngahamba ngayolunguza kulomgodi ngabona inyoka enkulu izigoqile phakathi kwayo kukhona izinkukhu ezimhlophe nonogwaja amampunga kodwa akukho obekufile bekuphila bonke kodwa kugcwele amathe ayo inyoka kusenjalo ngabizwa umfwethu engimlamayo osadlula emhlabeni ngamtshela kuth sengbona Khona inyoka enkulu kulomgodi esabekayo wavele wafaka izandla zakhe kulomgodi ngamkhuza waqhubeka ngenkani wavele wabuya nayo yagcwala izandla nezingalo but uma eseyikhipha kuphuma inyoka enkulu engangenhlwathi kodwa in ekhanda elikhulu yase iba mfushane kakhulu ngobude wayishaya wayibulala….. Ngcela incazelo ngikhathazekile

  Reply
 4. Sawbona ngcela ukbuza kuchazani ukphupha inyoka emnyama ezisonge emlenzeni wakho uthi mumemeza uthukile iziqaqe yona futhi iphume ingakwenzi lutho

  Reply
 5. Sawubona ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha izinyoka ezintathu ezimnyama zingena endlini kamama wakho, bese umfowenu omncane akhulume nazo zivele zithobeke nje zingalwi Nani?

  Reply
 6. Ndiphuphe inyoka enkulu izisongile ngathiwu 0 kungabonakali nentloko kodwa ndabona kuvela mfowethu ephethe imbazo wayishaya ntanyeni ikhanda lohlukana nomzimba ingabe loko kushukuthi I umbala walenyoka ubub(Grey)

  Reply
 7. Cela kubuza kusho ukuthini ukuphupha inyoka enkulu e brown isendlini kodwa yaze yavela ngewindi ngaphandle ngabaleka ngaya ka mfundisi ,bangibuza ukuth khona bani lapha ekhaya ngafike ngasho ,base bebuza ukuth u baba Uyifakile I khonopho emotwen yakhe ngathi cha ngase ngaphaphama .

  Reply
 8. Sawubona. Ngiphuphe inyoka enkulu ngangombhede ukulingana bese iba nde kakhulu. Umbala wayo beyi luhlaza okwesibhaka bhaka (blue) ngyabona umalume ecaleni kwayo😞

  Ngicela ukubuza ukuthi lisho ukuthini leliphupho.

  Reply
 9. Sanibonani. Ngicela incazelo ngephupha lam. Ngiphuphe inyoka ilahla iskhumba saso sakudala. Ngthi ngibeka emuva ngabona inyoka ebrown phakathi kolwandle ngakhuluma nayo amanzi nayo bezingalwi ngathi ngibeka emuva futhi ngabona intaba ngathi ngibeka phambile futhi ngazibona ngathi ngidontswa ulwandle ngadontswa usis wam omdala Saya ekhaya kwafika indoda yangithatha sabuyela kodwa yangi geza ngabuyela ekhaya yaphinda yabuya yangilanda kodwa masehla emodweni ngaphaphama

  Reply
 10. Sanibona. Ngicela ukuchazelwa ngaleliphupho. Ngiphupha ngisekhaya ngihleli nodadewethu omncane kanye nomama wami. “Bobabili abasekho emhlabeni” umama ubengichazela ngenyoka efika ekhaya ngobusuku “imamba emnyama” kuthe siqala singena ezingubeni nodadewethu yayifika lenyoka. mina angiyibonanga kodwa ngizwe udadewethu omncane esekhala ngokuthi nayilenyoka yabe isimluma wafa, yabe iqala igibela ngasemhlane iza ngasemakhaleni wami ukuzobheka ukuth mina ngiyaphila yini, ngase ngiphaphama.

  Reply
 11. Sanibona cela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphupha inyoka e purple ulwa nayo waze wayihlul den emva kokuyihlula yavedane yathatha umntana yahamb nengane

  Reply
 12. Umyeni wami uphuphe esekhaya kubo ebona inyoka ekamelweni enkulu nekhanda elikhulu inemibala emihle izithandele futhi ilungile ingalwi namuntu Konami nodadewabo omdala

  Reply
 13. Sanibonani
  Ngicel ukubuza kusho ukthini ukukhothwa inyoka onyaweni usendaweni emnyama ukhanyise Nge thoshi

  Reply
 14. Sanibonani, kusho uthini ukuphupha inyoka enombala obomvu no blue isendlini, mangiyibona ibaleke

  Reply
 15. Ngicela ukubuza if uphuphe inyoka emhlophe ne phuzi zihambisana zizakuwena nomyeni kodwa mase e phuzi iluma owesifazane kuchaza ukuthini

  Reply
 16. Sanibona.

  ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini, ukuphupha inyoka emnyama enamabala ayellow akusa golide….

  Ngoba ngiphuphe, ngikhaphe ingane encane iya etoilet, mayifika iwela esihlalwen les salo itoilet ingena phakathi, ngenhlanhla umgodi sumncane vele, ngiyikhiphe, maqede ngiyisule ukungcola…. Bese ngiyithuma endlini ukuba igijime iyolanda iTissue, isahambile mengith ngqalaza phezulu ngibona inyoka inkulu impela ngithuke ngbaleke, mese ngikude ngiphinde ngibheke, ila engbone khona umbala ukuthi imunyama namabala ayellow okungath ku gold …. kungabe kushoni lokho?

  Reply
  • Sanibonani ndicela ubuza ukuphupha inyoka enamabala a yellow and black i hamba phezu kwam ndilele bese ndiphaphame ndikhwaza igama lenye i ntombi yase family

   Reply
 17. Sanibona ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphupha inyoka emhlophe ihamba endlini elinye lunga lomndeni liyishaye ngibone sengikhala ngimbuza ukuthi uyishayelani nyoka yalayikhaya

  Reply
 18. Sanibonani ngicela ukubuza ukuthi uma uphupha inyoka emonca uqhobulo lwami kusho ukuthini lokho angibonanga ngamehlo umzimba wonke kodwa bengibona ubso nje kuphela ….ingabe isitha sami yini sengimunca amandla ami

  Reply
 19. Kuchaze ukuthini ukuphupha izinyoka ezimnyama ama Cobra enza u cansi phambi kwami ebe esondela kmina , mase ngiyawabulala ngamatshe aze afe.

  Reply
 20. Sawubona ..kusho ukuthini ukuphupha izinyoka ekuhlazi ziningi zizihlalele but ngizisaba ,kungathi ngivalelekile ,akuphumeki fthy akubalekeki la bengikho but kuthe sengiphuma zangilandela Zonke ..

  Reply
 21. Ngicela ukubuza kusho ukuthin ukuphupha inyoka enkulu e yellow ngathi khona lapho kuvela nengane yami

  Reply
 22. Sawubon
  Kusho ukuthin ukuphupha nyoka emnyama nokumhloph ilwa yaze yangen emlomen kabhut wam

  Reply
 23. Kusho ukuthini ukuphupha inyoka brown namabala amnyama uphuma ekwibrief case brown ekhaya

  Reply
 24. Sanibonani. Ngiphuphe ngibaleka kunempi, ngabaleka ngaze ngafika eskhotheni, ngathola indayo yokucasha kunotshani obude. mangingena kulobutshani ngathola inyoka emhlophe bese light brown emgogodla inamakhanda amabili emuva naphambili. yeza kimi yafike yama nje eceleni ayangenza lutho yase iyasuka kodwa ngasinda nasempini.

  Reply
 25. Ngicela ukubuza Uma uphuphe inyoka emhlophe nokubomvu.ikulandela besekuvela emyama kushoukuthi

  Reply
 26. Ngphuph ngbon I video yam ngisemanzin ngibhukudu acwebile kodw min ngyawasab amanzi.emva kwalokh ngahamb ngayolala kukhon boyfriend yam yangibuz ukth ng ryt ngath min cha 😶kulaph ngbon inyoka encane emhlophe eza kumi ibincane yon. Ngiyibon enguben engilal ngay bekuyiphuph lenzeka laph engilal khon. Kuth kusanjal ngaphaphama. Sacel ningisize angaz luthr ngsawumtwana

  Reply
 27. Camangu Ukuphupha i collegue yakho obusebenza nayo before ishayiwe inyoka bese iyashona ngabe kusho ukuthinj

  Reply
 28. Sanibona

  Uma uphuphe inyoka egrey esandlondlo noma black mamba ifile kini endlini kusho ukuthini ?

  Reply
 29. Sawubona.. nginokuphupha izinyoka ezohlukene sigcwele igceke la engihlala khona kulok besizendlin, kodwa njalo lezi nyoka Kuba khona abant engabaz abazishayayo bezibulale, kokhunye kwakukhona umama wam ongasekho. Iynyoka ezihlukene ngembala fth nango size, ngabe kusho ukthin

  Reply
 30. Sawubona

  Cela kubuza kusho ukuthi ukuphupha inyoka emnyama enkulu into brown sport iciphizwe amaplangwe ngiphume ngabaleka endlini ebikuyo ngothi yotshela umama nabanye ngabavusa sithe sabavusa kwaqhamuka inja ismakwe esimhlophe sagijimela kwenye I room mengithi yabheka izinja ziningi khona nezinye ezime ewindin kusenjalo kwaqhamuka inkalankala sathuke ngithi ileya nyoka engiybonile mayb ivukile kuthe kusenjalo kwanyakaza into embhedeni LA kulele khona mama nezingane mesithi inyoka ebomvu ephakathi iza ngakimi ngabaleka yalandela ngaphaphama mengithi iskhathi u12 am ngathi nephupho belenzeka ngazo lezo khathi vuke thukile novalo

  Yabonga

  Reply
 31. ngiyabingelela, ngiphuphe ngiya epartini ngithe uma ngifika ngavulelwa i picock, yavula amaphiko ayo amnyango kodwa laba abanye bekungabantu bekuyiyo kuphela isilwane, ngiyabonga

  Reply
 32. thokoza, ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha izinyoka zemibala yonke sisesilwini ekhaya, phakathi kwesilulu bekukhona zonke izinyoka nemibala yazo kodwa ezincane , kulezinyoka bekukhona enkulu emhlophe about a size of a hippo enamabala amancane amnyama just black beautiful small black spots, so much so that uma usekudeni you woudn’t see the black spots, youd think its white all over, i was scared seeing the snakes and i ran outside the yard, there was a small yellow one flying that chased me and when it got to me it said you cannot run away from me, then i woke up, ngiyabonga.

  Reply
 33. Ngcela ukubuza kuchazani ukuphupha ngishaya inyoka yabafazi ngamatshe yafa, kuthe kusanjalo ngabamba I cobra ngesandla , engathi ngiyayikinya sakuybulala.

  Reply
   • Sanibonani. Ngcela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ujahwa yinyoka emnyama kungathi kodwa umzimba wayo ululiwe, ngomlomo wayo iphethe lento eyomile ena seshlahleni sikabhompisi, a ngima ngoyiqalaza nayo iyama ingangijahi kodwa masengqhubeka ngibaleka nayo ize emva kwami . Ekugxineni ngibone isihamba nonfanyana omncane ngavele ngamklinya lomfana ngamthembisa ukumulala make waphinda wasondela nalenyoka eduze kwami.

    Reply

Leave a Reply