isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngenyoka

Ukuphupha inyoka noma izinyoka

Ukuphupha izinyoka akusiyo neze into ethokozisayo, kuchaza ukuthi kusuke kukhona isitha esikulandelayo. Futhi kuya ngokuthi iyiphi inyoka oyiphuphile. Isibonelo nje uma uphupha inhlwathi – lelophupho lisuke liqondene nabantu abadala, amathongo noma phecelezi amadlozi. Ukuphupha imfezi khona kusho ukuthi kukhona umuntu ozenza umngani kuwe ebe ekuxokizela, okusho ukuthi kunomuntu oseduze kwakho oyinyoka.

Uma uphupha izinyoka bese kuvela nomuntu kulelophupho, kusho ukuthi naye lowomuntu uyathinteka kulezozitha obhekene nazo.

Ukuphupha inyoka yabathakathi, okuyinyoka emnyama enomgogodla omhlophe, lokho khona kusho ukuthi kukhona umuntu okhunkula ikwenu noma ikini ngenyoka, lowomuntu esebenza ngokuthumela yona leyonyoka oyiphuphile ukuthi izothakatha.

Kanti ke okunye uma uphupha ubona izinyoka nje kukhomba ishwa ekusaseni lakho, lokho kufakazelwa wuhlobo oluthile lwenyoka eqondene nabadala esuke isho ukuthi amadlozi akuthukuthelele futhi othile uzokukhaphela ikakhulukazi uma inyoka ikhuluma.

Omunye angathi: “Ngiphuphe ngibona inyoka ensundu ihamba iya ngapha nangapha, kuthe kusenjalo kwaqhamuka emnyama yona izihambela kahle” – Leliphupho lisho ukuthi kukhona isitha esikugadlayo kodwa ke ithongo lakho liyakuvikela.

Ngokujwayelekile amaphupho ngenyoka axwayisa ngesitha kepha akuhlale kunjalo ngaso sonke isikhathi. Izinyoka ezifana nomdlume, ibululu, umzondo kanye nempumputhe azikhombi isitha. Lezi yizinyoka ezingenabo ubungozi obungafaniswa nobesitha, zona zikhomba inhlanhla engase ikwehlele esikhathini esifushane esizayo. Imvamisa leyonhlanhla isuke izovela ngomuntu ongesiye owasekhaya.

 

188 thoughts on “Amaphupho ngenyoka”

 1. Thokozani gogo nobo mkhulu xa uphupha. Inyoka. E yellow nam nyama kuthiwe qale cele kuyo xa idlula so wena ukhohlwe indle ccwakho xa umane uhamba uhlangan nazo uhlangan nomkhul ohamba ne nja e bomvu me mhlophe wena xa uphind uhamba hlanhane nenye nyyola enkulu uguqe ucela kuyo uzibone ugibel kwi nja xa xa ufika inja le ibomvu ufunxe amakhala ka ccwakho kubelle indoda ka ccwakho no mancen bakhe ABA. 2 omuny Abe ebheke phantsi xa I buza Sbali wakh athi ukhathel noba ebefil akanandaba naye

  Reply
 2. kusho ukuphupha inyoka ensundu(brown),ngiyifice endleleni izigoqile iyinyanda phansi ivuse ikhanda, ngithe lapho senginganakile nayi isiseduze kwami mangiyisikaza ngeskhwama yafuna ukungiluma ngase ngaphaphama lapho.

  Reply
 3. Kusho ukuthini uma uphiphe izinyoka eziw 3 eziyellow n white zizama ukungena laph kuhlala khona ugogo wami ngavala ama fastela onke llaph kade zizama ukungena khona kodwa ugogo mayebuya lapho kade eyekhona zanyamalala ngathi azokaze zibe khona

  Reply
 4. Mina ngcela ukbuza ngephupho lami ngihlushwa yiphupho ngiphuphe ngiwela indawo engathi yakhiwe nje yumsele omkhulu onamanzi ngezansi kunesiziba esikhulu naso ngathi sakhiwo kwaba umgodi omude ogcwele amanzi kuthe kusenjalo kuqhamuka ingane yami yamagcino eyintombazane ikhumule ithi ifuna ukungena kulesiziba ngiyivimbe avele ehle amanzi abe mancane ekade egcwele ivele igxumele phakathi ithi iyabhukuda lapho kukude phansi nami angifinyeleli ukuthi ngingayikhipha kube sekuqhamuka ingoduso yami nayo isikhumulile igxumele phakathi abambe ingane aqede ancike ngasekhoneni lomgodi lo ababhukuda kwona kvele kuqhamuka inyoka ibadonsele emgodini osekhoneni phakathi kunodaka bahambe kanjalo abazange baphinde babuye ngakhala ngahamba ngayobikela abomndeni ngaphaphama. Ngcela ningisize ngabe isho ukthini lento?

  Reply
 5. Thokoza

  Ngiphuphe ngihamba endaweni enotshani oluhlaza kakhulu kukhona nezimbali eziqhakazile emaceleni, ngithi mangihamba ngibone izinyoka ezimnyamba zamanzi nenye enobumnyama namabal amhlophe zihlezi sizongene kodwa nginezwa kwesaba. Ngiqhubeke ngihamba, lapho ngihamba khona njalo mangibheka lezinyoka zibakhona. Ngithe ngisuka ngizibona ngiphamba phezu kwe-bridge nomfowethu kusakhona lotshani oluhlaza kakhulu kukhona nezimbali, kodwa kukhona nabantu abaningi eceleni, sithi sisahamba kuvele kuqhamuke inyoka ngemuva iphakamise ikhada ikhethe umuntu phakwathi kwalesixuku imshaye.. Siqhubeke sihambe, masehla nazi lezinyoka ezilokhu ngizibona zikhona futhi la ngikhona. Ngabe loku kusho ukuthini?

  Reply
 6. Cela ukubuza kusho ukuthini uphupha uhujwa umuntu ephuphweni othakathayo efuna ukukubulala wena ulokhu umbalekela bese kuthi ekugcineni athumele inyoka kube yiyona ekuhubhayo lenyoka I-anaconda igcine isingibambile ingigwinye bese ngizibone ngisesiswini says
  Ngiyabonga

  Reply
 7. Sanbona cela nikaiza Lana ngiphuphe ngenyoka e cream white isendlini ngaphuma mina bayayishaya yafa

  Reply
 8. Sanibona ngcela kuchazelwa lana. Ngiphuphe ekhayakitsi kugcwele tinyoka ,yonke mibala. Ngebukhulu tiyahlukahluka. Ekudcineni ngbone leyellow mehlo anolumnyama nalokumnyama. Lena ke beyingibuke emehlweni ngaze ngaphaphama.

  Reply
 9. Sanibonani ngicelukubuza kuchazani ukuphapha inhlwathi enamabala anjengebululu isendaweni esekhishini,benginosisi wami omdala ozalwa umamkhulu wami sayishaya sayibulala,ingabe kuchazani kuleliphupho?

  Reply
 10. Sanibonani.
  Mina ngicela ukubuza ngibe nephupho kulephupho benginomuntu but lowo muntu angimazi and then kukhona omunye owesithathu okade esihlasela simbalekela in a point that lona enganginaye waze wawa after that wangitshela ukuthi uzwa amazwi ayakhuluma wathi angigubhe phambi kwami lapho ngathola khona amabhayi amabili amhlophe adwetshwe amakhanda ebhubesi abomvu nezinyoka ezintathu kuzona ezimbili zazimnyama eyodwa uBrown with light brown spots.
  I tried to run away but ekubalekeni kwami ngazithola sengimbathe lamabhayi ngezansi nangehla ezingalweni ngigigwe ilezinyoka ezimnyama zingilwela kulona owayengilwisa but zafa then Lena eBrown and light brown yasala.
  What scared me the most ukuthi lona engangibaleka naye wanyamalala after ngiqeda kuthola lezinto layethe ngigubhe khoba

  Reply
 11. thokoza, ngicela usizo, ngiphuphe ngivakashele umngani wam, mangifika khona, kwaphuma inyoka enkulu, mayiceda yakaka ama kaka amaningi

  Reply
 12. Makhosi.. Ngicela ukwazi ngiphuphe umngan wami ebulale inyok enokubovu nokumhloph iyinhle engathi biphum ngaphansi komhlaba into engath isphethu samanzi

  Reply
 13. Ukuphupha inyoka e yellow ikhuluma nami kepha inolaka, mangiyibalekela ngizithole ngidlula emfuleni kukhona ubaba phakathi komfula kepha ngingayi kuye, ngiqhubeke ngibaleke mese ngihlangane nezinyoka ezinsundu engathi zisuthi (azinyakazi).
  Lokhu kuqonde ukthini?

  Reply
 14. Ukuphupha inyoka e brown with yellow dotted izihlalele nje ingenzi lutho futhi izigoqile kusho ukuthini bandla?

  Reply
 15. Ndipupe inyoka ezininzi kodwa zingenkulu zincinci ziyimibala ngemibala kodwa bezizihambela nje apa endlini ndiba ngajika kule indawo nazi ndiba ngathyila ingubo nazj zikona ndizamile ubonisa umyeni kodwa hay yena bengaziboni ndapuma ndabaleka ndocela indawo yolala komnye wechomi. Imibala yazo enye ibu brownish bu redish enye inendawo e yellowish.

  Izolo loku ndipuoe ndishada i white wedding xandibuya ecaweni ndalikulula i dress xandizoya kwi reception ilokhwe alibonakali. Ingaba lamaoupa am achazani

  Reply
 16. Kuchazani ukuphupha ujahwa inyoka emnyama? Ngath kade nginosisi wami esingazwani naye yaqhanuka inyoka ngathatha ingane yami ngabaleka nayo, yamuyeka yena yajaha mina nomtanami

  Reply
 17. Sanbonani. Ngiphuphe inyoka eluhlaza imamba icatshile ngilendoda yami ngitshingela ngithi uyekele inyoka yangena endlini siphikisana masisukumisa isofa isuka ngaphansi iseqa iqonde mina. Ngiygamile ngasengiybamba intamo. Kumanje I can still feel ipulse ezandleni zami Kanye leTexture yeskhumba sayo. Njalo bengigqoke amaBeads enqagaleni kuzo zombili inyawo

  Reply
 18. Ukuphupha unikwa amayeza elokuchila elesibini andilikhumbuli kakuhle kuthwe wasebenzise kodwa uphele ungawasebenzisanga kuthi kusenjalo kubekho ilizwi elithi awumameli umgaqo ubuwuyalelwe ngalamayeza ndikubethelo lonto kwesisu Sakho,xandiphaphama Nyan isisusa siyaqaqamba

  Reply
 19. Salibonani ngicela ukubuza kungabe kutshoni ukuphupha ubalekela inkalakatha yenyoka emnyama uze uyengena ngasesizibeni ikulandele ma uphuma lapho uyengena ekhaya kini ibuye njalo ikulandele kodwa isuka ingelalo ulaka ngbaleka nje ngilodadewethu omdala ngoba sevele siyesaba inyoka hai ngoba kuthiwa iyasigijimisa

  Reply
 20. Sanbonani ngiphuphe izinyoka eziblue neyellow enkulu ebengingakuqondi beziphila kepha bezingenasifiso sokungilimaza cela ukuchazelwa

  Reply
 21. Ngiphuphe izinyoka ezimbili eyellow nokubrown mase iba nezinto engathi amava amunyama emsileni ngiziphupha nje ngitshela ingane yami endala ithi ziyayihlupha ziyakhuluma mangithandaza ziphume zihambe ngodonga ziyongena ku-vent edongweni khona lana endlini zizihlalele khona

  Reply
 22. Sawubona

  Ngicela usizo. Okwesibili ngiphupha inyoka ezimnyama ngizibona yonke indawo kodwa azingilumi azingenzi lutho. Kusuke kuyimina engizisabayo. Lokhu kumeleni?

  Ngyabonga.

  Reply
 23. Sawubona, ngiphuphe inyoka inginamathele emhlani. Mangicela umama ukuthi angisize ayisuse iyanqaba. Uma eyidonsa noma ezama ukuyisusa iyangiluma kakhulu kumgogodla..

  Emva kwesikhathi wathi asiyiyeke kanjalo sizocela abadala bayisuse.

  Mayeyishiya ingiluma into engapheli. Ngivuke umgogodla wam ubuhlungu.

  Reply
 24. Ngiphuphe izinyoka eziningi eziyimibal ehlukahluken zigcwele yonke indlela engizama ukuhamb ngayo ngize ngagcin sengigxum kweny indawo

  Reply
 25. Ukuphupha inyoka emnyama ende engabonakali ukuba igcina kuphi, ikuholela ngasemanzini uma usufika ngasemanzini ikukhombe indlela encane enomgodi omkhulu ngathi kusendlini yayo. Kuchazani

  Reply
 26. Sanibonani… Ngiphuphe ngilandelwa yinyoka ehamba emhlabathini, ngize ngafika endaweni ena Manzi no mhlanga.. kune ndumba no muntu ukhulumayo nabanye ngathi bayathwasa uthi ‘ ufikile lo onamandla e ngijimisa yinyoka’ ethi mina.. wathi NGO ngene ngaphakathi endumbeni ngingasabi ukubona enyoka enkulu ngoba ngiyolwa kanjani me tikoloshi mangisaba inyoka.. kucazani

  Reply
 27. Saniboni ngicele ukukhlaziyelwa nanga amaphupho ngokulandelan kwawo. Ngaqala ngaphupha ngibona inyoka emnyama isemuthin ekhaya.mangiyibona ngingethuka ngiyike ngaphindela emuva lapho ngihlanga nenye ebrown ibuze ingene emgodin. Elesibilili ngiphuphe umalumekaz kababa engbiza nabazala bam sadla inyama. Elesithathu ngiphuphe inyoka emnyama mangibona yona ngethuka ngabaleka ngehlanhla kwaqhamuka umakhelwani wayibulala kuthe ngisathukile kwaphume eziny ezinkulu zona bezinemibala eorange no red zaphuma zona zabaleka. Leli iphupho bengikwa makhelwani.

  Reply
 28. Ukuphupha izinyoka ziningi kodwa zincane ezinhisondelayo ngathi ziyangilandela kubese kuqhamuka umntana phambi kwami bese ngathi ikhona emlumayo ngikhona mina kuchaza ukuthini?

  Reply
  • Uma uphupha izinyoka bese kuvela nomuntu kulelophupho, kusho ukuthi naye lowomuntu uyathinteka kulezozitha obhekene nazo.

   Reply
 29. Sanibona

  Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphuha izinyoka eziningi ezincanyana nje zifuna ukungiluma kodwa ngabaleka zangangithola. Lezinyonka bezinemibala ensudu exubene nomnyama. Bezisesihlahleni nami ngiphezulu kulesosihlahla nazo.

  Ngyabonga

  Reply
 30. Kuchaza ukuthi I ukuphupha izinyoka ezinombala ophuzi Kanye nohlaza zizungeze ikhaya lami. Iphupho liqale nokuthi umuntu engimaziyo angithumezele ngenyoka enkulu yayo lemibala kanti ngizofika indlu izungezwe yilezo zinyoka kodwa Zona zincane kakhulu kule engilumile

  Reply
 31. Cela ukubuza ngiphuphe izinyoka imfezi Zimbili ngilele phansi kukhona umuntu oloke engibuza ukuthi izini lezi ngaphendula kodwa angikhumbuli ngiphendule ngathini yasuka eyodwa yangikhotha kukhakhayi yase yandlula ngaphaphama

  Reply
  • Amaphupho ngenyoka axwayisa ngesitha kepha akuhlale kunjalo ngaso sonke isikhathi. Izinyoka ezifana nomdlume, ibululu, umzondo kanye nempumputhe azikhombi isitha. Lezi yizinyoka ezingenabo ubungozi obungafaniswa nobesitha, zona zikhomba inhlanhla engase ikwehlele esikhathini esifushane esizayo.

   Reply
 32. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha inyoka Indiza iza kuwe eluhlaza uma isindiza ngaphans ibenenyawo ngath uxamu ubaleke kungabalekeki ulale phansi ivele ifune ukudla ubuchopho

  Reply
 33. Hi ngiphuphe izinyoka ezihlukene eziningi engizikhumbulayo eYellow,ehlaza okwesibhakabhaka kanye neBrown

  Reply
 34. sawubona
  Ngicela incazelo. ngiphuphe ngibona inyoka ensundu, ngathi lenyoka inqunyiwe ayiphelele, ngithathe induku ngiyishaye ngithi ifile. kuthi kusenjalo kuvulelwe amagisha (izimvu) ngithe ngiyabona kwangathi kukhona imvu eya ngakulenyoka, ngayibona lemvu isikhihliza amagwebu isishaywe ilenyoka ebengithi ifile. ngavele ngaphaphama. kanti ngiphupha leliphupho nje ekhaya izimbuzi ziphelile zife ngalokufa engikubone benzeka kulemvu eshaywe ilenyoka manje angazi ukuthi kusho ukuthini lokho coz sekusele izimvu kuphela ekhaya, izimbuzi ziphelile.

  Reply
 35. kusho ukuthini ukuphupha imamba esindala ishayiwe but mayingibona iyangigijimisa noma beyishaya abantu basekhaya ingezwa mshini kungathi ifuna kungiluma kodwa yehluleka.

  Reply
 36. Ukuphupha ngibhukuda emfuleni ngamanzi ahlanzekile kukhona inhlwathi enombala ophuzi kanye nonsundu ihleli emanzini ingenzi lutho

  Reply
 37. Ukuphupha ubhukuda emfuleni ngamanzi ahlanzekile khona inyoka enemibala ephuzi kanye nomnyama isemanzini ihleli ingenzi lutho

  Reply
 38. Sanibonani mina ngiphuphe inyoka enkulu ebisemanzini amanzi abengangcolile inyoka ibinemibala eyellow

  Reply
 39. Thokoza ngiphuphe inyoka enkulu emhlophe eyingwe ngaphansi ngoku black and white ingijaha ngabaleka ngangena emfuleni obuhamba kodwa ngakwazi ukuphuma nganyuka ngehlane ngaqhamukela emzini omkhulu ono round bodwa ngasenhla kwezindlu bekunomfula omkhulu ocwebile omile ongahambi ngayifica ing’linde khona ngabaleka ngangena kwenye indlu ewu round ngafike ngazisonga ngengubo yokulala ngithi ngenzela ukuthi uma ing’bamba ngingezwa kakhulu…yangena yafaka isandla sami sakwesokudla emlonyeni wayo yayisithi…ubaba wakho ucushiwe baqedile ngaye kuncono ngik’thathe wena ubuyele kimi..ngabe kusho ukuthini?

  Reply
 40. Ngphuphe ucc wami ephuma toilet ezinyawen zakhe kwadlula inyoka igijima, kusenjalo kwaqhamuk enye yona ibigxuma oko fish uyangena ehlathin eyesthathu ibingasendlini umama ezama kuyishaya yanamathela engalwen wayidacaza phansi ngase ngphaphama

  Reply
 41. Ndiphuphe ndilunywa yi nyoka emnyama bu dark grey, indilume apha emveni lwesandla ndaze ndaphuma igazi, ndithe ndisabalekiselwa esbheedlela ndothuka kwaye isandla sam besi ndindisholo ingaba kuchaza ukuthini lokhu

  Reply
 42. Sanibon ngiphuphe izinyoka eziluhlaza zinobumhlophe luqale encan yalwa ngaythela ngento emhophe engath usawoti yafa kwase kuphum enye ngob bengath zibhanqen emva kwalokh kwaqhamuk enkul yalwa nami yaze yakhiphela ukungcola kwayo kimi ngaphuza ubisi lwebele kwaphela

  Reply
 43. Sanibona mina ngiphuphe umfanyan nj omncane engishaya ngesagila esikhulu ohlangothini kwathi kusenjalo kwavele kwaqhamuka lenyoka eno msila okhalayo yasihubha kodwa yagcina ingasificanga

  Reply
 44. Ngimphuphe shawa nyoka yajike yaphenduka umuntu wesilisa yabanjwa u sisi engizwana naye kwezothando wahleka mvakwalokh bahamba… Ngabe lichazani leli phuph?

  Reply
 45. Ngibe Nephupho Namuhla ekusen elenyoka , njengomuntu ongawaz’ amagama ezinyoka ngicela ukuchazelwa ngoba kusendawen’ ewumfula futh bamile abantu bayingungile iphakath emfuleni .. emuva kwalokho oyedwa ath akungabalekwa ngoba izogadla , ngok’thuka ngiphume ngemuva kwabantu iskhashana nje ngbalekile ngizwe kukhalwa uma ngbheka lenyoka ibambe okubukeka njengezingane ezisencane lapha ko 4-5 years … uma ngingachazeleka nje lapho ngingathokoza ngoba ngithukile kakhulu

  Reply
 46. ngiphuphe ngijahwa izinyoka eziningi ezincane, kant ngizobaleka ngingene kumuzi womuntu olaphayo ,athi bafuna ukungibulala waath kodwa uzobashintsha umqondo.

  Reply
 47. Sanibona

  Ngiphuphe sithole inyoka efile nabanye abantu ebengihamba nambo.. Inyoka leyo ibi nama spots Grey and white. Uma sithi siyoyilahla engoyini.. Emuva kwesikhashana siyilahlile khona.. Sizimele sixoxa eceleni kwawo kwase kuzwakala umsido kulowomngodi.. Kwase kuphuma izinyoka eziningi ezinhlobonhlo zasijimisa.

  Ingabe lichazani lelophupho

  Reply
 48. Ngiphuphe ngihamba nozakwethu washaywa inyoka emnyama waze wasizwa ukuysusa kuye isimlumile kwakhona abaysusayo kwaba nzima ukuysusa kodwa kuye emzimbeni

  Reply
 49. Ngiphuphe inyoka eluhlaza encane ingena emkhathi wami nalona engithandana naye bengzama ukuyikhahlela isuke ngphindze ngyibone seyvela emnyango nghlale isivalo solo ngzama ukuyisusa
  , ngcine ngingasayboni ngathi ibisibalekile.

  Reply
 50. Ngiphuphe inyoka e grey and naive izula Zula endlini neSocabubabu esinophoyzini ngath ngyayishaya kwashayek iscabucabu yona yabalek yacasha khon endlin

  Reply
 51. Nina abendlovu enamandla nina bakaPhunga noMageba nina abeqhawe elathwala inkomo iphila saka ngiyakhuleka kini ngithi Sanibonani

  Ngiphuphe ngihlaselwa yinhlwathi le ngathi ithi ayibe mhlophe or enemibala oyela kophuzi(Yellow) ithe uma igxuma ithi iyangibamba, ngaybamba ekhanda ngaycindezela ogodweni ngadonsa ucelemba ngaynqamula ikhanda yafa kodwa ngibone ngathi bekunabantu abagcine sebengbambele umzimba wayo ngenkathi ngiynqamula ikhanda ngocelemba

  Reply
 52. Ngiphuphe izinyoka ezintathu sifuna ukuzibulala kodwa kumele iround ukuze iphume emgodini zibe seziyabanjwa zabulalwa bezintathu

  Kube sekuvela isoka lami lithi bokungamel ngibe khona ekubulalweni kwazo ngoba izingane zalezinyoka zizo ngilandela q

  Reply
 53. Ngiphuphe izinyoka ezincane eziningi, yonke indawo lapho ngihamba khona, ngisho nasekhaya, izinyoka ezinga pheli, zigcwele ngisho nasemoyeni

  Reply
 54. Ndiphuphe inyoka eyellow kodwa inamabala kodwa intloko yayo ayiqheleki ize ibenomlomo obomvu

  Reply
 55. Sawubona

  Ngiphuphe crocodile enkulu elingana nomfula walapha engihlala ngakhona.Beyiphuma emanzini bonke abantu babaleka,kodwa mina nganikwa icebo lokusinda ngaphandle kokubaleka.

  Reply
 56. Ngiphuphe ngibona inyoka emnyama ngasengiyayitsha ngetshe yase yangigijimisa yona beyihamba phansi mna ngisemoyeni

  Reply
 57. Ngiphuphe ngilele nenyoka iphezulu kumina ngingakhoni kunyakaza ngizwa isisindo sayo nokuthi ingihambaphi

  Reply
 58. Ngiphuphe inyoka ephuzi inamabala amnyama ifuna ukungena endlini ngabaleka mangivala umnyango ungavaleki ifune ukungena ngenkani ngayishaya yagcina ngokuma emnyango. Ngabe kuchazan

  Reply
 59. Ngiphuphe ngiphuziswa inyongo yenyoka ekade iqhamuka sihamba hlathini bayishaya yaze yafa baqeda bayidlinza

  Reply
 60. Nginokuphupha izinyoka zonke izinsuku,kodwa azifani akubi inyoka eyodwa,ngiyiphupha isendlini ezintingweni sometimes ishiye ngisho umebuzo kdwa I’ve ikhona nayo,nenye engiyiphuphe ezintingweni futhi eyingwe endlini yakhenhla.ngyacela usizo ngencazelo sengiqala ukuhlukumezeka ilamaphupho ezinyoka

  Reply

Leave a Reply