Amaphupho ngokufa

Asho ukuthini amaphupho ngokufa? Lokhu kuhlanganisa amabhokisi okungcwaba, izidumbu, abantu abasebafa, ukufa, imingcwabo, izipoki, amathuna, imoto yokuthwala izidumbu kanye nokuzila.

Amaphupho ngokufa

Uma uphupha ukuthi ufile ngemvamisa kusho ukuthi uzoba nenhlanhla enhle maduzane. Kungenzeka ushade nomuntu oyisigwili noma ube nempumelelo ebudlelwaneni uma uwedwa.

Amaphupho Okufa

Uma kuzohamba umuntu emhlabeni kubakhona izimpawu ezishoyo ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Kunamaphupho akuvezayo ukuthi kunomuntu ozohamba emhlabeni. Omunye abe nenhlanhla ngisho nokumbona umuntu lowo ozohamba emhlabeni. Ukufa yinto engeke siyivimbele ukuthi ingenzeki. Kweminye imindeni bakhishwa yizisu bonke ngesikhathi esifanayo. Abanye abantu bona bashaywa uvalo kodwa bungekho ubungozi. Ukufa Uma uphupha udwendwe noma ngesinye isikhathi uphuphe kushada … Read more