isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izaga ngokufa

  • Akuntaba engenaliba – Ayikho indawo engamathuna, lokhu kusho khona ukuthi ukufa akukho la okungafinyeleli khona futhi akukhethi ibala njengotwayi.
  • Zonke iziziba zogcwala izihlabathi – konke kunomkhawulo emhlabeni ayikho intambo ubude bayo obungapheli uma iluliwe. Nayo impilo injalo, umuntu unesikhathi asinikiwe sokuphila njengoba kungekho emhlabeni okungeke kuphele.
  • Umhlaba kawunoni – Ukunona lokhu ukukhuluphala uma uwumuntu emva kokudla kakhulu ugcine usukhuluphele. Ngeshwa elikhulu ke kona ukufa kugadla kuphindelela kufana nse nomphongolo wamanzi ongagcwali. Kuthiwa umhlaba kawunoni ngoba ukube uyanona ngabo abantu abasahambi ngoba phela sebebaningi abahambile emhlabeni.
  • Umhlaba liginga – Ukuginga lokhu ukuvele ugwinye nje ngale kokuhlafuna uma udla. Lesi saga sichaza ukuthi ukufa akunandaba namthamo wasebephangalele kepha usuku nosuku kuthatha la okuthanda ukuzithathela khona.
  • Akungane yakhasa kathathu – Umuntu ukhasa ebunganeni, akhase uma esegugile sekuhambe iminyaka. Njengoba kusuke kuthiwa akungane yakhasa kathathu ingoba imvelo ivuma ukuthi ukhase ebunganeni nasebudaleni bakho. Ayingabe isavuma ukhase okwesithathu ngoba ukufa kufika sekuzocoboshisa.
  • Kufa kawunantandane – Ukufa kufikanakulabo abangana bazali uma sekufikile akuzweli muntu.
  • Kudla fumuka kudla silaza (kudla sitshodo kudla fumuka) – Ukufa kugadla kwabancane kugadle kwabadala akukhethi uma sekufikile.
  • Isihlahla sifa nezimpande zaso – Akukho okuhle esingakusho ngokufa, kodwa ke kuyaye kube umthwalo osindayo uma sekuqotha imbokodo nesisekelo. Lesi saga sichaza ukuthi kuyenzeka ukufa ekhaya kufike kushaye kuphephethe, kuthathe zingane kuthathe bazali bakulowo muzi kusale kukhale ibhungane.
  • Akukho ngcweti, konke ngamaphelela phansi – ukufa isona sodwa isazi esazi ubuhlakani baso nesifunga ngabo. Ngisho ungaba umuntu ohlakaniphe kanjani kodwa ngeke ukubalekele ukufa. Ngisho laba abakugwema nxazonke ukufa kodwa nabo baphelela ethuneni.
  • Kuzuma njengesela – Uma ukufa kumuntu isikhathi esiningi kufika kunga lindelekile ukuthi kuzofika. Kuthiwa kuzuma njengesela nje ngoba nalo uba lizokwebela alimemezeli ukuthi lizofika kodwa ubona ngalo selikugilile.

Leave a Reply