Izaga ngobungane

Uchakide uhlolile, imamba yelukile – Kulesi saga kushiwo lapho izingane ziganga ekhaya kungekho muntu. Kuthathelwa kuchakide okuthiwa wayenza imikhuba yokugcwaneka endulo, lapho ebeke emakhaya kuhanjiwe. Phela kuthiwa yena wayebeka nemizi yezimamba, neyamazimu, neyezalukazi agange asho, eyedwa. Injalo iphuma edunjini – Injalo imbewu yesithelo okuthi uma itshaliwe iphume ifane naso isithelo leso. Lesi saga sichaza ukuthi … Read more