isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izaga zesiZulu Nokusebenza Kwazo

Igama elithi isaga lisho into enemiqondo noma izincazelo eziningi. Isaga siyasetshenziswa ukuchaza into ewumhlola, siphinde zichaze into engajwayelekile ngesikhathi esithile. Izaga futhi ziyasetshenziswa uma kubhungwa noma kulotshwa, zisetshenziselwa ukunonisa inkulumo kanye nobugagu bokwendlalela inkulumo, kanti futhi ziyasetshenziswa ukusonga, ukuxwayisa kanye nokululeka umuntu.

Izaga kucikozwa ngazo kakhulu okutshengisa ubuhlakani benkulumo okunye nokungabeki mbaba amagama alumelayo kuloyo owehlelwe okuthile, futhi ziyasetshenziselwa ukweluleka kanye nokwakha umuntu kanye nokulaya. Izaga bezisetshenziswa kakhulu abantu abadala, isikhathi esiningi babezisebenzisela ukulaya umuntu, ngoba kwakwaziwa ukuthi umuntu omdala akaphikiswa kulokhu akushoyo ngisho ungahambisani nakho.

Kulotshwe izaga ezimbalwa kanye nezincazelo zazo, ngokuhlukana kwazo. Lezi zaga zidle ngokunona, ubunono bazo benza zibe noju. Lena indlela nje kweziningi eziqhakambisa ukunotha kolimi lwesiZulu nobumnandi bokunemba ngazo lezizaga uma ukhuluma.

Ulimi lwesintu lujulile futhi lunonile ngokusetshenziswa nangokukhulunywa kwalo. Izaga nezisho indlela okukhulunywa ngayo sakutekula ukuchaza kabanzi ngaleyonto okukhulunywa ngayo. Ubungoti bokusebenzisa lendlela yokukhuluma kusukela emlandweni wento noma isenzo esithile. Lendlela okwakukhulunywa ngayo emandulo yakhula kwanda kwasabalala kwaba indlela ejwayelekile neyamukelekile emphakathini. Izaga nezisho zihlukene izigaba eziningana lapho zisetshenziswa khona. Kukhona eziphathelene nobuntu, kungaba indlela ophathe ngayo omunye umuntu. Kungaba usizo oluvezile noma inhlonipho oyivezile kumuntu thizeni. Nazi izigaba zezaga ezimbalwa:

Izihloko zezaga

55 thoughts on “Izaga zesiZulu Nokusebenza Kwazo”

 1. Cela ningisiza ngiqede lezi zizaga,
  1.__________sindlebende kabi
  2.ugibela phezu kwendlu ________

  Reply
  • Ngokujwayelekile kuthiwa INJOBO ITHUNGELWA EBANDLA, okusho ukuthi udaba oluxakile luyabikwa kwamanye amadoda noma abanye abantu ukuze uthole usizo nokwelulekwa (Ingane engakhali ifela embelekweni).

   Reply
  • Lokhu wukusongela umuntu ngokuthi angalibali ukuthi uyoze umthole uziphindisele noma nini uma kuvela ithuba.

   Reply
 2. Ngicela ningisize ingane yami idinga izincazelo zezisho.1. Kusa kusa 2.inkukhu inqunywe umlomo 3. Ngiyopha amehlo 4. Ukufaka isandla 5. Baphelelwa ngamathe. Ngingajabula uma ngingathola usizo.

  Reply
  • KUSA KUSA (Izinsuku azifani zonke, ngolunye kuhamba kahle kanti ngolunye kuyabheda)
   INKUKHU INQUNYWE UMLOMO (Aphelile amagama – akusekho ukukhuluma – akusayi ngamagama enkehli)
   UKUPHA AMEHLO (Kusho ukuzibonela wena ngokwakho)
   UKUFAKA ISANDLA (Ukwelekelela)
   UKOMA AMATHE (Ukuphelelwa ngamagama – Ukunqunywa umlomo)

   Reply
 3. Ngidinga usizo ngalezi ikhuni luzala imlotha .kusindwegobethole.uchskide ihlolile imambayalukile

  Reply
  • UKHUNI LUZALA UMLOTHA (Umuntu akamzali ofana naye ngokwezezo) – Umfundisi akamzali umfundisi.
   KUSINDWE NGOBETHOLE (Kuyabuswa – Kufinywa ngendololwane – konke kuhamba kahle)
   UCHAKIDE UHLOLILE IMAMBA YELUKILE (Uchakide uyayibulala imamba – Kusho umuntu onganakile ukuthi isitha sakhe simcuphile)

   Reply

Leave a Reply