Sesha

Amaphupho ngenyoka

Ukuphupha inyoka noma izinyoka Uma uphupha inyoka, kuya ngokuthi iyiphi inyoka oyiphuphile. Isibonelo nje uma uphupha inhlwathi – lelophupho lisuke liqondene nabantu abadala, amathongo noma amadlozi phecelezi, ukuphupha imfezi lokho kusho ukuthi kukhona umuntu ozenza umngani kuwe ebe ekuxokizela okusho ukuthi kunomuntu oseduze kwakho oyinyoka. uphupha inyoka yabathakathi – lena kuba inyoka emnyama enomgogodla omhlophe, … Read more

Amaphupho ngenyoka eluhlaza

Uma uphupha ubona inyoka eluhlaza enkulu kusho ukuthi kunesitha esifuna ukukulimaza. Kungenzeka sibe ngisho ngaphakathi emndenini wakho. iAfrika

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.